Blogi

Julkaistu

Miten Aamu ja Clarity-kumppanuus tukevat asiantuntijapalveluyritystä?

Clarity-menetelmä on toimialariippumaton tapa kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Menetelmän avulla PK-yritystä voida johtaa yritystä tietopohjaisesti ja liiketoimintatavoitteet saavutettaan tehokkaasti. Clarity-menetelmää toteutetaan useimmiten Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin konsultoinnin asiakkaalle räätälöitävään ohjelmistoon ja systemaattiseen tiedolla johtamisen työtapaan.

Clarity-kumppanuuksia löytyy niin teollisesta tuotannosta kuin asiantuntijapalveluyrityksistäkin. Tässä blogipostissa kerromme, miten Aamu ja Clarity-palvelukumppanuus voivat tukea asiantuntijapalveluyrityksiä, kuten esimerkiksi ohjelmistoalan tai markkinoinnin parissa toimivia yrityksiä. Erittelimme yhdeksän tapaa, joilla olemme auttaneet asiantuntijayrityksiä kasvattamaan arvoaan ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteitaan.

Aamu ja Clarity ovat:

1) Antaneet rakenteen tietopohjaiseen kasvuun
2) Mahdollistaneet kasvun ilman lisärahoitusta
3) Auttaneet skaalaamaan hinnoittelun ja tuotteistamisen avulla
4) Tukeneet kansainvälistymisessä ja muissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa
5) Toteuttaneet henkilöstön sitouttamisprojekteja
6) Kirkastaneet omistajastrategian
7) Mahdollistaneet lisärahoituksen hakemisen kevyesti
8) Auttaneet saamaan parhaan mahdollisen hinnan yritysjärjestelyissä
9) Auttaneet saavuttamaan liiketoimintatavoitteet

1. Antaneet rakenteen tietopohjaiseen kasvuun

Aamun palvelukumppanuus tähtää asiakkaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen. Tämä toteutuu tehokkaalla tiedolla johtamisen viitekehyksellä, joka yhdistää korkealuokkaisen ohjelmisto-osaamisen kokeneen ja koulutetun asiantuntijatiimin tietotaitoon.

Clarity-kumppanuuden yhteydessä on myös mahdollista pistää yrityksen sisäiset prosessit uusiksi, niin että ne tukevat tietopohjaista kasvua jatkossa. Tässä yhteydessä voidaan auditoida taloushallinnon ja johtamisen järjestelmät sekä prosessit, jotta liiketoimintapäätöksien tekeminen tietopohjaisesti on tulevaisuudessa helppoa ja luotettavaa.

Clarity-kumppanuuden lisäksi Aamu voi tarkkaan kohdistettuna projektina kirkastaa asiantuntijayrityksen kasvustrategian, ja siihen liittyviä komponentteja, kuten validoida liiketoimintamallin, etsiä product-market-fitin tai esimerkiksi auttaa suunnittelemaan liiketoiminnan pivotoinnin.

2. Mahdollistaneet kasvun johtamisen ilman lisärahoitusta

Monet kannattavaa liiketoimintaa tekevät asiantuntijayritykset kamppailevat yrityksen kannattavan kasvun kanssa. Aamulla taas on vuosien ja useiden erilaisten yritysten kokemus kasvun johtamisesta ilman lisärahoitusta.

Varsinkin korkeapalkkaisissa asiantuntijayrityksissä voi olla haastavaa kasvattaa tiimin kokoa ja siten tuotantokapasiteettia ilman lisärahoitusta. Liikevaihdon kasvun ja työntekijöiden palkkaamisen kanssa tulee perinteinen muna-kana-ongelma.

Kassan ja kassavirran johtaminen Clarity-menetelmällä mahdollistavat osaltaan kasvun tulorahoitteisesti. Esimerkiksi markkinoinnin asiantuntijapalveluita myyvä PING-Helsinki kolminkertaisti liikevaihtonsa Clarity-kumppanuuden aikana ilman lisärahoitusta:

“Yhteistyön aikana yrityksen liikevaihto on kolminkertaistunut, ja siinä Clarity-kumppanuuden systemaattinen ja pitkäjänteinen työskentelytapa on ollut merkittävä tuki.” – Inna-Pirjetta Lahti, toimitusjohtaja ja perustaja, PING-Helsinki

Asiantuntijayrityksen kasvun johtamisessa myös rekrytoinneilla on merkittävä painoarvo: kassavirtaennusteet sekä liiketoiminnan skenariointi auttavat tekemään rekrytointeja oikea-aikaisesti, kuten Aamun asiakkaalla Grundlagella:

“Aamu on jo pystynyt auttamaan oikeanlaisten ja oikein ajoitettujen avainhenkilörekrytointien tekemisessä kassavirtavaikutukset huomioiden.” – Mari Tauler, Toimitusjohtaja, Grundlage

3. Auttaneet skaalaamaan hinnoittelun ja tuotteistamisen avulla

Kun halutaan kasvattaa asiantuntijapalveluyrityksen liiketoimintaa, avainasemassa on palvelun kaupallinen standardisoiminen, eli tuotteistaminen ja hinnoittelu. Clarity -kumppanuuteen kuuluu liiketoiminnan konkreettisten tavoitteiden määrittely sekä asiakkaan kanssa tehty suunnitelma näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Asiantuntijapalveluyritysten kanssa tämän suunnitelman tekemiseen kuuluvat kannattavuusanalyysi, hinnoittelu- ja tuotteistustyöpajat, sekä jatkuva kannattavuuden seuranta, jonka avulla hinnoittelu voidaan pitää aina tavoitteiden mukaisena. Clarity-softan avulla kannattavuutta on kätevä seurata myös hyvin spesifisti, esimerkiksi tiimin, laskutusmallin, tai asiakasryhmän tasolla.

Esimerkiksi PING-Helsingin kanssa tuotteistaminen ja hinnoittelun kehittäminen nelinkertaistivat keskiostoksen, ja Brandcraftyn kanssa palvelutuotanto käytiin läpi perusteellisesti, jotta tuotteistaminen ja tuotannon pullonkaulat saatiin optimoitua.

4. Tukeneet kansainvälistymisessä ja muissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa

Clarity-palvelukumppanuus mahdollistaa tehokkaan lisäpalveluiden ostamisen Aamu Partnersilta. Kun kaikki relevantti liiketoiminnan numerotieto löytyy valmiiksi analysoituna yhdestä paikasta, sisältäen tulevaisuuden ennusteet, on tehokasta tehdä erilaisia liiketoiminnan kehitysprojekteja, kuten kansainvälistymistä.

Kansainvälistymisessä olemme auttaneet erityisesti kansainvälistymissuunnitelmien tekemisessä, kilpailija- ja markkina-analyyseissä, sekä rahoitussuunnitelmissa ja rahoituksen hakemisessa.

“Saimme yhteistyön myötä erittäin hyvät valmiudet kansainväliseen kasvuun ja siihen liittyvän lisärahoituksen hankkimiseen.” – Petteri Hirvonen, Klinik Healthcare Solutions, Toimitusjohtaja

5. Toteuttaneet henkilöstön sitouttamisprojekteja

Asiantuntijayrityksen tärkein voimavara on henkilöstö, ja siksi yrityksen henkilöstön sitouttaminen on erityisen tärkeää. Aamu Partners on ollut mukana suunnittelemassa useita erilaisia henkilöstön palkkio- ja sitouttamisprojekteja. Olemme auttaneet toteuttamaan niin provisiopohjaisia palkkiomalleja kuin osake- ja optiopohjaisia sitouttamisjärjestelmiäkin, sekä tarvittaessa meiltä löytyy verkostoista myös lakiteknisiä kumppaneita paperisodan taklaamiseen.

6. Kirkastaneet omistajastrategian

Jokaisella yrityksellä tulisi olla omistajastrategia, joka määrittelee omistajien toiveet sekä vastuut, ja luo pohjan yritysstrategialle. Yllättävänkin usein yrittäjäomistaja ei ole miettinyt pitkällä aikavälillä, että mitä haluaa yrityksellään saavuttavansa, puhumattakaan siitä, että olisi keskustellut aiheesta muiden omistajien kanssa. Dokumentoidun omistajastrategian tekeminen on tärkeää, jotta omistaja saa yrityksestä irti haluamansa hyödyn ja yrityksen tulevaisuuden suunta on selkeä.

Vasta kun omistajien tahtotila on määritelty pitkällä aikavälillä, on mahdollista tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia yrityksen strategiasta. Myös henkilöstön sitouttaminen optioilla tai osakkeilla vaatii perustaksi toimivan omistajastrategian. Omistajastrategian kehittäminen tai kirkastus on mahdollista ostaa Aamu Partnersilta osana jatkuvaa Clarity-kumppanuutta, tai erillisenä yksittäisenä projektina.

“Strategian kirkastaminen Aamu Partnersin kanssa oli hauska ja sopivasti omia ajatuksiamme haastava prosessi.” – Aleksi Niemeläinen, Toimitusjohtaja, Woodberg

7. Mahdollistaneet lisärahoituksen hakemisen kevyesti

Joskus yrityksen tavoitteet ovat niin korkealla, ettei niitä ole mahdollista saavuttaa ilman lisärahoitusta, tai ne halutaan saavuttaa nopeammin kuin tulorahoitus mahdollistaisi. Näissä tilanteissa Aamu voi auttaa tekemällä rahoitussuunnitelman, joka kartoittaa yrityksen erilaiset rahoitusvaihtoehdot (niin oman kuin vieraan pääoman ehtoisetkin vaihtoehdot) ja mahdollisuudet saada rahoitusta näiden kautta. Autamme myös varsinaisessa rahoituksen hakemisessa tekemällä rahoitushakuihin tarvittavat materiaalit sijoittajadekeistä pankkien vaatimiin ennusteisiin, ja tarvittaessa marssimme kanssasi aina neuvottelupöytään saakka.

8. Auttaneet saamaan parhaan mahdollisen hinnan yritysjärjestelyissä

Aamu voi auttaa kokonaisvaltaisesti yritysjärjestelyiden suhteen. Voimme tehdä yritykselle exit-suunnitelman ja auttaa prosessin läpi. Clarity-kumppanuus voidaan myös lähtökohtaisesti määrittää kasvattamaan yrityksen arvoa exitiä ajatellen. Aluksi määritellään ne KPI:t jotka merkitsevät eniten yritys- tai liiketoimintakauppaa tehdessä, ja systemaattisen tiedolla johtamisen avulla yritys viritetään myyntikuntoon halutulla aikajänteellä. Yrityksen valuaation johtaminen on tärkein yksittäinen myyntihintaan vaikuttava toimenpide.

Kun valuaation johtaminen tiedolla tapahtuu Clarity-mallin mukaisesti, niin yrityksen liiketoiminnasta ja arvon kehityksestä jää kattava dokumentaatio, jolla on myös helppo viestiä yrityksen arvo ostajakandidaateille.

”Yhteistyö Aamun kanssa vauhditti matkaamme yrityskauppaan, ja auttoi meitä viemään prosessin ammattimaisesti läpi” – Kaisu Nikula, Inari Kultahovin perustaja

“Osoittautui, että yritysjärjestelyiden DD- vaiheessa kaikki pyydetty numeerinen tieto oli heti Aamun ansiosta raportoitavissa, mikä toi myös ostajalle luottamusta, kun puhutuille ja strategiaan kuvatuille asioille löytyi vakuuttavaa todistusaineistoa.” – Katri Tanni, Yrittäjä, Differo

9. Auttaneet saavuttamaan liiketoimintatavoitteet

Parhaimmillaan Clarity-kumppanuus toteutuu toimialariippumattomana ja pitkäjänteisenä tiedolla johtamisen menetelmänä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, oli kyse sitten liikevaihdon kasvattamisesta, kannattavuuden parantamisesta tai kassan ja kassavirran optimoimisesta. Kumppanuus varmistaa, että liiketoimintapäätökset tehdään oikean tiedon pohjalta oikeaan aikaan ja viedään käytäntöön niin, että tulokset myös näkyvät yrityksen numeroissa.

Esimerkiksi Ametro Oy:n liikevaihto lähes tuplaantui Clarity-palvelukumppanuuden aikana, kahdesta miljoonasta melkein neljään miljoonaan. “Aamun suositusten avulla osasimme kohdentaa kasvuinvestointeja tuloksellisemmin sekä kustannustehokkaammin, ja rohkeus investoida kasvuun parani yhteistyön myötä.” kertoo Ametro Oy:n toimitusjohtaja Ville Haataja.

Pielisen Pojat Oy:n palvelukumppanuudessa oli vahva painotus myös kannattavuudessa, minkä myötä kannattavuus parani selkeästi. ”Clarity antoi niin sanotusti ruorin laivaan ja auttoi tunnistamaan sudenkuopat. Nyt tiedämme paremmin, mitkä toiminnot ovat meillä kannattavia ja mitä pitää tehostaa tai karsia pois.”, kertoo Sari Kiiskinen, Pielisen Pojat Oy:n toimitusjohtaja. Myös Aamun ja VoiVeljien yhteistyössä perehdyttiin yrityksen kannattavuuteen, ja kumppanuuden avulla VoiVeljien käyttökate ja kassan saldo ovat tuplaantuneet.

Mikäli asiantuntijayrityksesi kaipaa tukea liiketoimintatavoitteiden tehokkaaseen saavuttamiseen tai helpompaan tiedolla johtamiseen, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9