Financial Due Diligence

Financial Due Diligence

Financial Due Diligence on tarkastus, joka kartoittaa kohdeyrityksen taloudellisen tilan yritysjärjestelyitä varten. Tarkastuksella saadaan kokonaiskuva kohdeyhtiön taloudellisesta tilasta, mikä auttaa osaltaan määrittämään oikean arvon yrityskaupalle tai sijoitukselle. Tarkastus vähentää yritysjärjestelyiden kaupallista ja liiketoiminnallista riskiä kummallekin osapuolelle.

Perinteisesti ostajan ja sijoittajan Financial Due Diligence -prosessilla varmistetaan, että kohdeyrityksen talous vastaa sovittua. Aamu Partnersin prosessissa varmistetaan myös tulevaisuuden ansaintapotentiaali perehtymällä liiketoiminnan logiikkaan ja prosesseihin sekä tutkimalla talousennusteiden luotettavuus. Aamun tiimillä on kokemusta yli 150 onnistuneesta yritysjärjestelystä.

Usein Financial Due Diligence prosessi lähtee ostajan tahtotilasta, mutta myös sijoitusta hakeva tai myynnissä oleva yritys voi aloittaa Financial Due Diligence prosessin. Tällöin on tarkoituksena saada yritys myytävään kuntoon, jotta se houkuttelee mahdollisimman paljon potentiaalisia ostajia. Lue lisää:

Ostavan tahon tilaamasta Financial Due Diligence -prosessista

Myynnissä olevan yrityksen Financial Due Diligences – prosessista

Financial Due Diligence & Investointipäätöksen validointi

Ostajan Financial Due Diligencessa varmistetaan ostettavan kohteen (yhtiön tai liiketoiminnan) taloudellinen kunto sekä tunnistetaan riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen sisältöön, järjestelyn rakenteeseen, kauppahintaan tai integroitumiseen yrityskaupan jälkeen.

Kokonaisvaltaisempi toimintamalli verrattuna markkinoiden standardiin

Aamu Partnersin toimintamalli on tyypillistä ja perinteistä Financial Due Diligence -tarkastusta kattavampi kokonaisuus. Saat selkeät suositukset sijoituspäätöksenteon tueksi, sisältäen riskianalyysin sekä uudelleenjärjestelyn vaikutuksien arvioinnin. Aamu Partnersin kanssa parannat neuvotteluasemaasi, hahmotat kohteen kannattavuuden ajurit ja arvotekijät, saat selvyyden suurimmista riskeistä sekä näkemyksen tuloslaskelma- ja kassavirtaennusteen oikeellisuudesta.

Olemme vuosien kokemuksella ja toimialariippumattomasti konsultoineet yhtiöitä (teollisia toimijoita sekä strategisia ostajia) kaupallisen liiketoimintalogiikan mallintamisen, kannattavuuden ajureiden määrittämisen ja taloudellisen mallintamisen saralla – toimintamallimme on konsultatiivinen ja aina kassavirtapohjainen. Aamu Partnersin liiketoiminnan logiikan kuvaus ja taloudellinen analyysi antavat selkeän kuvan liiketoiminnan jäsentymisestä ja sen tuottamasta kassavirrasta, haastekohdista ja arvosta omistajalle.

Mitä Aamun Financial Due Diligence -palvelu sisältää?

Aamu Partnersin FDD-prosessi antaa perusteellisen analyysin yrityksen taloudellisesta tilasta nyt ja tulevaisuudessa.

 • Kattava tarkastus ostokohteen talouteen
 • Kokonaisvaltainen analyysi ostokohteen liiketoimintalogiikasta ja tulevaisuuden näkymistä
 • Selkeä yhteenvetoraportti sisältäen toimenpide-ehdotukset

Räätälöidyn yhteenvetoraportin kulmakivet

Aamu Partnersin Financial Due Diligence -selvityksen kautta hahmotat nopeasti kohteena olevan liiketoiminnan talouden kokonaiskuvan nyt sekä tulevaisuudessa::

 • Tunnistat riskit, minimoit taloudelliset yllätykset ennakkoon ja saat ulkopuolisen asiantuntijan kannan
  haastettaviin tekijöihin.
 • Validoit kohteen taloudellisen tilanteen, käyttöpääoman, tuloksentekokyvyn, ajurit ja ennusteen.
 • Saat selkeät asiantuntijan suositukset konkreettiseen toimenpiteisiin, joilla on arvoa yrityskauppaan
  valmistautuessa.

Aamu Partnersin kanssa varmistat, että teet taloudelliseen dataan ja tietoon perustuvan investointipäätöksen. Saat argumentit, joilla perustella päätöstä eri sidosryhmille kuten johtoryhmällesi, hallitukselle tai kanssasijoittajille.

Mitä prosessissa käydään läpi

Kun olet ostamassa yritystä, ostat yrityksen tulevaisuuden ansaintapotentiaalin. Siksi Aamu Partnersin Financial Due Diligence -palvelu ei rajoitu ainoastaan olemassa olevan kirjanpidon läpikäyntiin, vaan prosessissa puretaan auki myös liiketoiminnan logiikka ja ennusteet. Näin saat luotettavan kuvan siitä, millainen ostokohteesi ansaintapotentiaali on.

 • Talouden kokonaiskuva: historian sekä ennusteiden analysointi: kannattavuuden ajurit, kassa-, kulu- ja taserakenne sekä -arvostukset
 • Liiketoiminnan logiikka: kassavirran rakentuminen ja merkittävimmät tekijät alueilta investoinnit, rahoitus, operatiivinen kassavirta
 • Myynnin ennusteet: asiakkuuksien arvostus, tilauskanta, asiakkuuksiin liittyvät kulut, myyntilaskutuksen ehdot
 • Syvällinen kannattavuusanalyysi: katteet ja tehokkuus
 • Uudelleenjärjestelyn vaikutukset: impakti kustannuksiin sekä säästöihin
 • Nettokäyttöpääoma ja käyttöpääoman kierto: varastot, myyntisaamiset, ostovelat
 • Yleiskustannukset ja talouden keskeiset prosessit, järjestelmät ja osaamispääoma

Mikäli haluat keskustella lisää aiheesta, niin ota yhteyttä sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen avulla.

Yritys myyntikuntoon Financial Due Diligencen avulla

Aamu Partners voi tukea myös myyjää valmistautumaan yrityskauppaan. Käymme myyjän kanssa läpi kauppahintaan vaikuttavat tekijät, ja samalla voimme kartoittaa mahdolliset haasteet ja arvoa alentavat aspektit, sekä korjata näitä, jotta yrityksestä saadaan mahdollisimman hyvä hinta.

Due Diligence -selvityksen kautta viestit nopeasti kohteena olevan liiketoiminnan talouden kokonaiskuvan nyt sekä tulevaisuudessa. Vahvistat neuvotteluasemaasi datapohjaisten havaintojen kautta. Voit vaikuttaa kaupan ehtoihin, arvonmääritykseen ja kauppahintaan. Osaat argumentoida yrityksesi/liiketoiminnan arvon ja myyntikulman ostajalle luotettavaan, ammattitaitoiseen selvitykseen perustuen.

Mitä kaikkea Aamu Partners voi tehdä myynnin edistämiseksi?

Asiakkaamme ovat hyötyneet ainakin seuraavista palveluista:

 • Yrityksen valuaation laskeminen ja valuaatiota nostavien toimenpide-ehdotuksien tekeminen
 • Relevantin tiedon pohjalta tehdyt ennusteet tulevaisuuden anstaintapotentiaalista ja siitä, miten potentiaali todennetaan ostajalle
 • Yrityksen taloudellisen tilanteen ja ennusteiden datapohjainen todentaminen ja valuaation argumentointi selkeän raportin pohjalta
 • Selkeä yhteenvetoraportti sisältäen toimenpide-ehdotukset

Referenssejä

Raisioaqua

Aamu Partners teki ostajan pyytämänä laajan Financial Due Diligence -tarkastuksen, jonka yhteydessä yrityksen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden tuottopotentiaali tarkastettiin. Yritysjärjestelyiden jälkeen Aamu auttoi uuden yrityksen johtamis- ja hallintorakenteiden kehityksessä.

 • Ostaja ja toimiala: Sijoittajakonsortio (Heino Group, Alltech, Finnforel)
 • Ostajan kokoluokka: n.a. M€
 • Kohdeyhtiö ja toimiala: Raisioaqua Oy (Raisio Oyj:n kalanruokayhtiö).
 • Kohdeyhtiön kokoluokka: 40 M€
 • Aamun rooli: Aamu Partners toimi ostajan konsulttina

Meluton Oy

Aamu Partners toimi ostajan konsulttina, kun sijoittajakonsortio osti Meluton Oy:n. Yritysjärjestelypäätös tehtiin pohjautuen kannattavuus- ja nettokäyttöpääoma-analyysiin. Prosessin myötä ostajan toimitusjohtaja oli vakuuttunut kohteen tuloksentekokyvystä ja taloudellisesta asemasta.

 • Ostaja ja toimiala: sijoittakonsortio
 • Ostajan kokoluokka: n.a. M€
 • Kohdeyhtiö ja toimiala: Meluton, teollisten niche-tuotteiden (äänieristys) valmistaja
 • Kohdeyhtiön kokoluokka: 3,4 M€
 • Aamun rooli: Aamu Partners toimi ostajan konsulttina

Differo Oy

Aamu Partners tuki kohdeyhtiön johtoryhmää strategian, talouden skenaarioinnin ja ennustamisen saralla. Pitkäkestoisen yhteistyön aikana Differo käynnisti matkan kohti yrityskauppaa.

Kaikki Aamun kanssa johtamisen ja tiedon hyödyntämiseksi eteen tehty työ tuki neuvotteluprosessia. Olennainen tieto oli helposti saatavilla ja välitettävissä eteenpäin Due Diligence -vaiheen alkaessa

 • Ostaja ja toimiala: Myynninmaailma, pörssiyhtiö Ilkka-konserniin kuuluva B2B-markkinointitoimisto
 • Ostajan kokoluokka: 2,3 M€
 • Kohdeyhtiö ja toimiala: Differo, sisältömarkkinointitoimisto
 • Kohdeyhtiön kokoluokka: 1,5 M€
 • Aamun rooli: Aamu Partners toimi myyjän konsulttina

Inarin Kultahovi

Aamu Partners toimi strategiakumppanina kohdeyhtiön johdolle: Aamun Partnersin projektitiimi rakensi kassavirtapohjaisen arvonmäärityksen yhtiölle, mallinsi eri skenaariot taloudelliselle pitkän aikavälin kehitykselle ja koosti markkinointimateriaalit ml. yritysesityksen yrityskauppaa varten. Yritysjärjestely toteutettiin

 • Ostaja ja toimiala: Wildernes Hotels
 • Ostajan kokoluokka: 18,6 M€
 • Kohdeyhtiö ja toimiala: Tradition Hotel Kultahovi (Vyelikuoska Oy), hotelli- ja ravintolaliiketoiminta
 • Kohdeyhtiön kokoluokka: 1,7 M€
 • Aamun rooli: Aamu Partners toimi myyjän konsulttina

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme?
Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9