Omistajastrategia

Jokaisen PK-yrityksen omistajalla tulisi olla omistajastrategia, jolla varmistetaan, että yrityksen toiminta tuottaa omistajilleen heidän haluamansa hyödyn. Omistajastrategia myös kartoittaa omistajien toiveet ja halukkuuden sekä valmiuden panostaa yritystoimintaan, niin työtunteina, lisärahoituksena kuin muinakin resursseina. Näin varmistetaan, ettei yritys vie enemmän kuin anna. Hyvä omistajastrategia myös linkittyy suoraan yrityksen strategiaan: omistajastrategia määrittää mitä halutaan, ja yritysstrategia miten sinne päästään.

Erityisen hyödyllinen työkalu omistajastrategia on silloin, kun omistajia on useita, mutta myös yksittäisellä omistajalla on hyvä olla henkilökohtainen strategia yritykselleen. Ilman omistajastrategiaa vaarana on yrityksen kehityksen jämähtäminen paikoilleen ja pahimmillaan erimielisyydet omistajien välillä. Vaarana on myös, että omistaja puurtaa pitkiä päiviä loputtomiin saamatta koskaan kunnollista palkintoa uurastuksestaan.

 

”Yksin kun omistaa ja johtaa, niin tarvitsee Aamun Partnersin kaltaisen kumppanin, koska omille ajatuksilleen sokeutuu.”

-Riku Suomalainen, toimitusjohtaja ja ainoa omistaja, LSB Yhtiö Oy.

 

“Omistajastrategian tekeminen on tärkeää jokaiselle yritykselle ja sen tekemisessä kannattaa käyttää ulkopuolista ja riippumatonta tahoa. Yhteistyö Aamun kanssa mahdollisti rakentavat ja tavoitteelliset keskustelut, joiden aikana voitiin käsitellä haastavammatkin asiat ja saatiin paljon uusia näkökulmia omistajien kannalta.“

-Sanni Seppälä, perustajaosakas, Kakadu

 

 

Aamu Partnersin omistajastrategia -palvelu

Palvelu sisältää:
1. Yleinen koulutus omistajille omistajastrategian merkityksestä ja rakenteesta
2. Omistajien roolien kirkastus työpajoissa, ennakkokyselyllä ja 1-1 haastatteluilla
3. Omistajien tavoitteiden ja resurssipanostuksen kartoitus työpajoissa, ennakkokyselyllä ja 1-1 haastatteluilla
4. Omistajien tavoitteiden ja resurssipanostuksen yhtenäistäminen työpajoissa
5. Omistajien tavoitteiden ja resurssipanostuksen muodostaminen omistajastrategiaksi
6. Omistajastrategian linkittäminen liiketoiminnan tavoitteisiin
7. Dokumentoitu omistajastrategia, johon on helppo palata myöhemmin

Lisäpalvelut:
8. Yrityksen taloudelliset laskelmat omistajastrategian saavuttamiseen
9. Yritysstrategian luominen tai kirkastaminen omistajastrategian pohjalta
10. Clarity-palvelukumppanuus varmistamaan liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen ja strategian toimeenpano operatiivisessa toiminnassa

Miksi omistajastrategia kannattaa tehdä ulkopuolisen tahon kanssa?

Omistajastrategia kannattaa tehdä riippumattoman ulkopuolisen tahon kanssa, koska kokenut asiantuntija pystyy vetämään strategiaprosessin tehokkaasti läpi ja antamaan strategiaan neutraalin ja objektiivisen näkökannan. Näin pystytään tarvittaessa käymään läpi vaikeitakin asioita ja käymään rakentavaa keskustelua prosessin läpiviemiseksi. Ulkopuolinen asiantuntija tuo objektiivisuuden lisäksi prosessiin rakennetta ja tehokkuutta, jolloin voitte olla varmoja, että omistajastrategia valmistuu kevyesti sovittuna ajankohtana, eikä jää roikkumaan ja odottamaan ”vähemmän kiireisiä aikoja”. Lue lisää blogistamme.

 

”Ylisukupolvinen omistajastrategia on vaikea taiteenlaji, jossa pitää hahmotella linjauksia kauaksi tulevaisuuteen, sekä huomioida monia yrityksen ulkopuolisia seikkoja. Varallisuutta voidaan siirtää monella tapaa. Me pystymme auttamaan kokonaisuuden hahmottelemisessa, vankalla kokemuksella omien yritystemme ja asiakasyritystemme parista.”

-Anders von Bonsdorff, Aamu Partnersin perustaja

 

Omistajastrategia kirkastaa mitä haluat, ja miten saat sen

Yrityksen tehtävänä on tuottaa omistajilleen rahallista hyötyä, mutta matka rahallisen hyödyn keräämiseen riippuu paljon yrityksestä ja yrittäjien tahtotilasta. Omistajien pitää määrittää selkeästi, että millaista rahallista hyötyä yrityksestä toivotaan ja millä aikajänteellä. Miettiä, halutaanko yrityksestä osinkoja jakava tuloksentekokone vai onko parempi strategia myydä yritys oikealla hetkellä. Haluaako omistaja aikaisin eläkkeelle, tehdä pitkää päivää ja rikastua vai riittääkö toimeentulon turvaaminen. Halutaanko henkilökohtaiset säästöt iskeä kiinni yrityksen toimintaan.

Erilaiset lähestymistavat vaativat selkeät suunnitelmat sekä laskelmat, ja resurssien kartoituksen. Aamu Partnersin palvelu on kattava ja sisältää halutessanne tahtotilan ja resurssien kartoituksen lisäksi myös tulevaisuuden laskelmat yrityksen ansaintapotentiaalista omistajille.

Rahallisen hyödyn lisäksi on tärkeä miettiä muita arvoja. Halutaanko yrityksen toiminnalla saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteita, kuten kehittää itseään ammatillisesti tai kasvattaa henkilöbrändiä. Omistajan tavoitteet voivat olla myös yhteiskunnallisia, ekologisia tai koulutuksellisia. Tavoitteet voivat liittyä myös esimerkiksi siihen, että pääsevätkö yrityksen omistajan sukulaiset töihin yritykseen. Omistajastrategiassa on hyvä ottaa kantaa laadullisten tavoitteiden suhteutumiseen yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin, mistä meillä Aamu Partnersilla on myös paljon kokemusta.

Omistajastrategia luo pohjan yritysstrategialle. Kun omistajastrategian avulla tiedetään tarkasti mitä halutaan saavuttaa, niin strategia viedään käytäntöön sisällyttämällä se osaksi yritysstrategiaa. Kun yritysstrategia suuntautuu konkreettisesti kohti omistajastrategian tavoitteita ja huomioi omistajien resurssipanostuksen, saavutetaan omistajien tavoitteet toivotulla aikajänteellä. Voit lukea lisää aiheesta blogistamme:

Miksi jokaisella yrityksellä tulisi olla omistajastrategia?

Mitä hyvässä omistajastrategiassa kannattaa käsitellä?

Miksi omistajastrategian tekemiseen kannattaa käyttää ulkopuolista fasilitoijaa?

 

”Clarity-kumppanuus on auttanut kirkastamaan omistajastrategiaa, sekä mahdollistanut hyödyllisiä keskusteluita omistajien välillä.“

-Tuomas Rinne, toimitusjohtaja, Voda Nordic

 

Mikäli omistajana haluat saada irti kaiken hyödyn yrityksestäsi, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella:

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9