Yleiset konsultointiehdot

Versio: 2.5.2018

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Aamu Partners Oy:n (jäljempänä “Aamu Partners”) asiantuntijapalveluiden (jäljempänä ”palvelu”) myyntiin ja toimittamiseen ja Aamu Partnersilta palvelun hankkivan yrityksen tai muun oikeushenkilön (jäljempänä “asiakas”) ja Aamu Partnersin väliseen sopimukseen (“sopimus”) perustuvaan asiakassuhteeseen. Sopimus osapuolten välillä voi syntyä (1) allekirjoittamalla sähköisesti tai kirjallisesti sopimus, (2) asiakkaan hyväksyttyä Aamu Partnersin tarjouksen, tai (3) Aamu Partnersin tekemä tilausvahvistus asiakkaan tekemään ostotarjoukseen. Tarjoukset, tilaukset ja vahvistukset tulee tehdä kirjallisessa muodossa, esimerkiksi sähköpostitse.

Tarjoukset ja tilaukset

Aamu Partnersin tekemä tarjous markkinointipalveluista ei ole sitova ennen kuin asiakas on tarjouksen hyväksynyt. Ellei toisin sovita, sopimuksen yksittäistä toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa ilman molempien osapuolten suostumusta.

Aamu Partnersin yleiset velvollisuudet

Aamu Partnersin velvollisuutena on suorittaa sopimuksessa ja sen liitteissä sovitut palvelutehtävät ammattitaitoisesti ja huolellisesti sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakkaan tulee toimittaa Aamu Partnersille palvelutehtävien suorittamisen edellyttämiä tietoja, tehtävä tarvittavia päätöksiä ja muutenkin pyrittävä kohtuudella myötävaikuttamaan siihen, että Aamu Partners voi täyttää omat sopimusvelvoitteensa. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuuden piiriin voi kuulua muun muassa liiketoiminta- ja talous- ja myynti- tai markkinointitavoitteiden asettamista, yhteyshenkilön ja muiden tarvittavien resurssien varaamista sekä mahdollistaa pääsy tietoon, järjestelmiin tai toimitiloihin. Velvoitteita voidaan kuvata tarkemmin osapuolten solmimassa sopimuksessa.

Asiakas vastaa siitä, että sen Aamu Partnersille toimittamat aineistot ja informaatio ovat laillisia, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia ja että niitä voidaan käyttää aiottuun käyttötarkoitukseen. Asiakas vastaa niistä velvoitteista ja vaatimuksista, joita Aamu Partnersia kohtaan saatetaan esittää asiakkaan toimittaman aineiston käyttöön liittyen.

Palvelujen sisältö ja laajuus sekä aikataulut

Aamu Partnersin suorittamien palvelujen sisältö ja laajuus sekä niihin liittyvät toimitettavat aineistot määritellään sopimuksessa, sopimusliitteessä, Aamu Partnersin tarjouksessa tai muussa yhteisesti hyväksytyssä asiakirjassa. Aamu Partnersilla ei ole velvollisuutta suorittaa muita tehtäviä kuin ne, jotka on kuvattu jossain edellä mainitussa asiakirjassa.

Mikäli osapuolet ovat sopineet aikataulusta palveluiden suorittamiselle ja niihin liittyvien aineistojen toimittamiselle, ovat ne ainoastaan niin sanottuja parhaita arvioita eikä sitovia, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu. Tästä huolimatta Aamu Partners pyrkii parhaan kykynsä mukaan arvioimaan toteutusaikataulun sekä myös täyttämään tehtävänsä aikataulun rajoissa.

Muutokset

Muutosten tekeminen jo sovittuun palvelusisältöön ja -laajuuteen saattaa tulla ajankohtaiseksi monista syistä. Tästä huolimatta muutos edellyttää aina yhteistä sopimista. Sopiminen tulee tehdä kirjallisesti sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on omassa organisaatiossaan toimivalta tehdä sopimuksia ja muuttaa niitä. Mikäli osapuolet sopivat muutoksista, tulee samalla sopia niiden vaikutuksista hintaan, aikatauluun ja muihin sopimusehtoihin.

Hinnat, kulut ja maksuehdot

Aamu Partnersin palveluiden hinnat on määritelty tarjouksessa, sopimuksessa, sopimusliitteessä tai hinnastossa. Osapuolet voivat sopia kiinteähintaisia toimeksiantoja, palveluiden toteuttamisesta aikaperusteisella veloituksella taikka tehdä sopimuksen kuukausittain laskutettavasta jatkuvasta palvelusta.

Mikäli osapuolet eivät ole sopineet etukäteen palveluiden hinnasta, Aamu Partners laskuttaa palvelut aikaperusteisella veloituksella sopimuksen syntyhetkellä voimassaolevan hinnaston perusteella. Aamu Partnersin hinnastot ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan, jonka jälkeen Aamu Partners voi päivittää hinnastoa toimittamalla uuden hinnaston asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen vuoden loppua. Mahdollisten hinnankorotusten tulisi olla kohtuullisia ja perustua lähinnä Aamu Partnersin työvoimakustannusten sekä kiinteiden kulujen nousuun sekä yleiseen inflaatioon.

Mikäli palveluiden suorittaminen edellyttää matkustamista, materiaalihankintoja tai aineettomien oikeuksien lisensointia, on Aamu Partners oikeutettu laskuttamaan näihin liittyvät kulut asiakkaalta.

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Osapuolet voivat sopia, että palveluiden hinnat laskutetaan etukäteen, maksuerissä, kuukausittain tai palveluiden suorittamisen jälkeen. Ellei toisin sovita, kiinteähintaiset toimeksiannot laskutetaan niiden suorittamisen jälkeen (alle 1 kuukauden projektit) tai kuukausittain (yli 1 kuukauden projektit). Kuukausilaskutukseen perustuva jatkuva palvelu sekä aikaperusteisella veloituksella suoritettavat palvelut veloitetaan kuukausittain. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on 11,5 % vuodessa. Mikäli Aamu Partners neuvottelee ja solmii asiakkaan puolesta merkittäviä alihankinta- tai ostosopimuksia ja näiden laskutus tapahtuu myös Aamu Partnersin kautta, on tällä oikeus vaatia pankkitakuuta tai muuta vakuutta sen varmistamiseksi, että Aamu Partners saa täyden suorituksen asiakkaalta näistä hankinnoista.

Immateriaalioikeudet ja lisenssit

Aineettomat oikeudet sellaisiin aineistoihin, jotka Aamu Partners on sopimuksen perusteella luonut yksinomaan asiakkaan määrittelyjen pohjalta, siirtyy asiakkaalle laskun maksusta.

Mikäli Aamu Partnersin toimittamat aineistot sisältävät materiaaleja, jotka Aamu Partners on (i) luonut ennen sopimusta; tai (ii) luonut sopimuksen ulkopuolella (riippumatta siitä milloin), saa asiakas ei-eksklusiivisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja julkaista kyseisiä aineistoja omassa sisäisessä liiketoiminnassaan.

Mikäli Aamu Partnersin toimittamat aineistot sisältävät kolmansien osapuolten luomia aineistoja, on nämä aineistot asiakkaan käytettävissä kyseisen kolmannen osapuolen lisenssiehdoin.

Salassapito

Osapuoli ei saa ilmaista toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa kenellekään ulkopuoliselle eikä käyttää kyseistä tietoa muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta ja paljastamatta toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai alihankkijoilleen, joiden on tarpeen tuntea kyseinen luottamuksellinen tieto sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten. Nämä salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Tietosuoja

Mikäli asiakas katsotaan EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaksi rekisterinpitäjäksi ja Aamu Partners asiakkaan henkilötietojen käsittelijäksi, sovelletaan osapuolten sopimussuhteeseen myös Aamu Partnersin tietosuojaehtoja.

Vastuunrajaus

Aamu Partners ei ole missään tilanteessa korvausvastuussa asiakkaalle välillisistä tai epäsuorista vahingoista taikka kolmansien esittämistä vaatimuksista.

Yksittäisen toimeksiannon osalta Aamu Partnersin sopimusrikkomuksia koskeva vahingonkorvausvastuu rajoittuu yhteenlaskettuna enimmäismääränä siihen arvonlisäverottomaan summaan, jonka asiakas toimeksiantoon liittyvistä palveluista maksoi.

Lisäksi Aamu Partnersin yhteenlaskettu vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä kaikkien sopimuksen voimassaoloaikana tehtyjen toimeksiantojen osalta rajoittuu arvonlisäverottomaan summaan, jonka asiakas on toimeksiannoista maksanut neljän (4) kuukauden aikana ennen vahingonkorvausvastuun syntymistä.

Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

Mikäli osapuolet tekevät puitesopimuksen asiantuntijapalveluista, on puitesopimus voimassa kunnes osapuoli kirjallisesti irtisanoo sopimuksen vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Puitesopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan vaikuta sellaisen yksittäisen toimeksiannon voimassaoloon, josta on sovittu ennen puitesopimuksen päättymistä. Tällainen toimeksianto pysyy voimassa kunnes siihen liittyvät velvoitteet on täytetty.

Ellei toisin sovita, projektikohtaiset toimeksiannot pysyvät määräaikaisesti voimassa kunnes osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa.

Kuukausilaskutettava jatkuva palvelu voidaan irtisanoa kirjallisesti vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja aikaperusteisella veloituksella suoritettavat palvelut on irtisanottavissa kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Osapuoli voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain toisen osapuolen olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen, edellyttäen että rikkomusta ei korjata neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli ilmoitti sopimusta rikkoneelle osapuolelle rikkomuksista (mikäli rikkomus oli korjattavissa). Sopimuksen päättyessä Aamu Partnersilla on oikeus laskuttaa (i) palvelut, jotka on suoritettu sopimuksen päättymiseen mennessä, (ii) sellaiset kulut, joita on syntynyt ennen sopimuksen päättymistä, sekä (iii) sellaiset kulut, joiden syntymistä ei ollut mahdollista keskeyttää tai peruuttaa ennen sopimuksen päättymistä.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin ja osapuolten välillä sovittaviin sopimuksiin ja toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat luottamuksellisena.

Muut ehdot

Aamu Partnerslla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä. Aamu Partners vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan.

Aamu Partners ei vastaa sellaisesta vahingosta tai viivästyksestä, joka johtuu Aamu Partnersin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Aamu Partnersin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Aamu Partners ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este).

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä sanotusta huolimatta kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus siirtää ilman toisen suostumusta sopimus tai siihen liittyvät oikeudet tai velvollisuudet kokonaan tai osittain yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

Sopimus korvaa allekirjoitushetkestään alkaen kaiken muun osapuolten välisen asiantuntijapalvelujen suorittamista koskevan kirjeenvaihdon taikka suulliset keskustelut ja sopimukset ja määrittää sopijapuolten välisen sopimussuhteen ehdot kokonaisuudessaan. Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti.

Ellei toisin sovita, asiakas sitoutuu olemaan aktiivisesti rekrytoimatta tai houkuttelematta palvelukseensa sellaista Aamu Partnersin palveluksessa olevaa henkilöä, joka on osallistunut palvelujen toimittamiseen Aamu Partnersin ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyen. Tämä rajoitus pysyy voimassa sopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta sopimuksen päättymisestä.

Referenssit

Ellei toisin sovita, Aamu Partnersilla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä markkinointimateriaaleissaan, kuten verkkosivustolla tai sosiaalisen median kanavissa. Mikäli Aamu Partnersilla on syytä olettaa, että asiakas ei tahtoisi asiakassuhdetta koskevan tiedon tulevan julkiseksi tai että julkaistava tieto sisältää asiakkaan luottamuksellista tietoa, pyytää Aamu Partners kuitenkin etukäteisen luvan asiakkaan nimen käyttämiseen.

Tietosuojaehdot

Versio: 2.5.2018

Soveltamisala

Nämä tietosuojaehdot tulevat sovellettavaksi osapuolten välisessä sopimussuhteessa, mikäli Aamu Partners toimii EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä suhteessa asiakkaaseen.

Määritelmät

Tässä liitteessä käytetyt käsitteet saavat sen merkityssisällön, joka niille on annettu Euroopan Unionin asetuksessa 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä “tietosuoja-asetus”). Tällaisia käsitteitä ovat erityisesti termit rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, henkilötieto, rekisteröity, käsittely ja henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Tarkoitus

Tällä liitteellä osapuolet sopivat siitä, että Aamu Partners henkilötietojen käsittelijänä käsittelee sopimuksen voimassaoloaikana henkilötietoja asiakkaan, rekisterinpitäjän, lukuun.

Asiakas toimii rekisterinpitäjänä suhteessa tämän sopimusliitteen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin ja asiakas vastaa siitä, että se täyttää kaikki ne velvollisuudet, joita lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä (mm. tietosuojaselosteiden laatiminen ja saatavilla pitäminen, riittävien käsittelyperusteiden varmistaminen, mukaan lukien suostumusten hankkiminen, mikäli käsittely suostumusta edellyttää).

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan asiantuntijapalvelusopimuksessa kuvattujen velvoitteiden täyttämiseksi rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, edellyttäen että siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksessa määriteltyä riittäviä suojamekanismeja käyttäen. Henkilötietojen käsittelijän on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjän antamat käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeistukset rikkovat tietosuoja-asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojasäännöksiä. Tämän liitteen ehtojen lisäksi kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja tietosuoja-asetuksen säännöksiä toimintaansa soveltuvin osin.

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on tarvittaessa kuvattu sopimuksessa tai erillisessä asiakirjassa.

Alihankinnat

Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus käyttää käsittelyssä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja. Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä henkilötietojen käsittelijä toimittaa tietoja käyttämistään alihankkijoista henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli henkilötietojen käsittelijä suunnittelee tekevänsä muutoksia henkilötietojen käsittelyssä käyttämiinsä alihankkijoihin, ilmoittaa se tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen aiottua muutosta. Kirjallisten ilmoitusten toimittamisvelvollisuus koskee suunniteltua käsittelijän lisäämistä, poistamista tai vaihtamista. Ilmoituksen saatuaan rekisterinpitäjä voi vastustaa suunniteltuja muutoksia. Mikäli rekisterinpitäjä vastustaa henkilötietojen käsittelijän aikomaa alihankkijamuutosta eikä henkilötietojen käsittelijä kohtuudella kykene käyttämään vaihtoehtoista alihankkijaa tai menettelyä kyseisessä käsittelytoimessa, ei henkilötietojen käsittelijä ole vastuussa rekisterinpitäjälle tästä aiheutuvista sopimusvelvoitteiden rikkomuksista tai laiminlyönneistä. Tällaisessa tilanteessa henkilötietojen käsittelijä on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan palvelusopimuksen päättymään 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Käyttäessään toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja, henkilötietojen käsittelijän tulee sopia palveluntarjoajan kanssa, että käsittely tapahtuu noudattaen samantasoisia tietosuojavelvoitteita, kuin mitä tässä liitteessä on kuvattuna. Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että sen käyttämän toisen henkilötietojen käsittelijän palvelut toteutetaan tämän liitteen vaatimusten mukaisina.

Salassapito

Kaikkia henkilötietoja joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun pidetään rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä sitoutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijän tulee huolehtia, että se toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Toimenpiteet tulee suunnitella huomioiden uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, kuten a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus; b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus; c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa; d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja-asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvoitteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja-asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötietojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Mikäli henkilötietojen käsittelijä tulee tietoiseksi siitä, että suunniteltu käsittely aiheuttaisi korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta, tulee sen ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle ja avustaa tätä tarvittaessa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, henkilötietojen käsittelijän tulee kohtuudella ja ilman aiheetonta viivästystä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksessa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Tällaisia oikeuksia voivat olla muun muassa, sellaisina kuin ne on tietosuoja-asetuksessa määritelty, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoon, oikeus saada tieto korjatuksi, oikeus kieltää käsittely, oikeus tietojen poistamiseen (ns. “oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen. Mikäli tällaisia vaatimuksia esitetään suoraan henkilötietojen käsittelijälle, sen tulee viipymättä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjälle.

Auditoinnit

Henkilötietojen käsittelijän tulee saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja henkilötietojen käsittelijä sallii ja kohtuudella avustaa rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset henkilötietojen käsittelijän tiloihin, järjestelmiin, prosesseihin ja dokumentaatioon, sekä osallistuu itse niihin, mikäli rekisterinpitäjä katsoo tarpeelliseksi sellaisen toteuttamisen. Auditoinnit pyritään suorittamaan normaalin työajan puitteissa siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa henkilötietojen käsittelijän liiketoiminnalle. Kumpikin osapuoli vastaa omista auditoinnin suorittamiseen liittyvistä kustannuksistaan. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen käsittelijälle vähintään 30 päivää etukäteen auditoinnin toteuttamisesta.

Muut ehdot

Mikäli henkilötietojen käsittelijä joutuu avustamaan rekisterinpitäjää tietosuoja-asetuksen tietoturvaloukkauksia, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista ja tietosuojavaikutusten arviointia koskevien säännösten täyttämisessä, toteutetaan nämä avustamistehtävät lähtökohtaisesti kuukausiveloitettavan palvelusopimuksen ja siinä määritellyn ajankäytön puitteissa. Mikäli avustamisvelvoitteiden täyttämiseen käytettävä työmäärä ylittää kuukausiveloitettavassa palvelusopimuksessa sovitun kiinteän enimmäistuntimäärän tai osapuolet eivät ole sopineet tällaista ajankäyttösopimusta, on henkilötietojen käsittelijä oikeutettu laskuttamaan kohtuulliset toteutuneet työtunnit tavanomaisen tuntihinnan mukaisesti. Lisätyötunneista laskuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rekisterinpitäjä on etukäteen hyväksynyt avustamisvelvoitteiden täyttämiseen liittyvän ajankäytön. Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa rekisterinpitäjälle sopimusrikkomusten aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista taikka kolmansien esittämistä vaatimuksista.

Liitteen voimaantulo ja sopimuksen päättymisen vaikutukset

Tämä liite tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet liitteen (taikka kaupallisen sopimuksen, mikäli tietosuojasta sovitaan kaupallisen sopimuksen solmimisen yhteydessä) ja pysyy voimassa niin kauan, kunnes osapuolten välinen kaupallinen sopimus päättyy tai irtisanotaan.

Kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen päättymisestä henkilötietojen käsittelijä, rekisterinpitäjän valinnan mukaan, joko poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset sekä poistaa käyttäjätunnuksensa rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot.

Ellei rekisterinpitäjä ole ilmoittanut 12 kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä poistamisesta tai palauttamisesta, poistaa henkilötietojen käsittelijä henkilötiedot ja sitä koskevat jäljennökset, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötiedot lain vaatimusten mukaisesti, jatkamatta muutoin henkilötietojen käsittelyä ja noudattaen edelleen tässä liitteessä kuvattuja salassapitovelvoitteita. Rekisterinpitäjän tulee ennen tietojen poistamista varmuuskopioida tai tallentaa henkilötietojen käsittelijän hallussa olevat henkilötiedot, mikäli se edelleen niitä tarvitsee.

Käsittelyä koskevat vaatimukset

Käsittelyn luonne: Aamu Partnersin asiantuntijapalvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaalle. Aamu Partners käsittelee asiakkaan henkilötietoja sopimuksen, sovellettavan lainsäädännön ja näiden ehtojen mukaisesti. Henkilötiedot koskevat pääasiassa seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, sähköpostiosoite, toimenkuva ja muu data. Henkilötiedot koskevat pääasiassa asiakkaan potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita tai työntekijöitä/työnhakijoita, kumppaneita sekä asiakkaan digitaalisten palveluiden käyttäjiä.

Aamu Partners Oy, Y-tunnus: 2864997-9, Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9