Aamu Partners yrityksenä

Clarity-kumppanuus

Clarity-menetelmää sovelletaan PK-yrityksissä Aamu Partnersin tarjoamana palvelukumppanuutena, joka yhdistää kokeneen asiantuntijatiimin ja asiakkaalle räätälöitävän ohjelmiston systemaattiseen ja pitkäjänteiseen Clarity-työtapaan. PK-yritys saavuttaa liiketoimintatavoitteensa tekemällä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan, oikean tiedon pohjalta ja varmistamalla, että päätökset viedään käytäntöön. Kun liiketoimintatavoitteet ovat linjassa yrityksen omistaja-arvoa nostavien tekijöiden kanssa, systemaattinen arvon johtaminen tuo merkittäviä tuloksia. Clarity-palvelukumppanuus automatisoi suuren osan tästä tiedolla johtamisen prosessista, jolloin yritysjohto voi keskittyä konkreettiseen päätöksentekoon ja operatiiviseen johtamiseen.

Usein kysytyt kysymykset Clarity-kumppanuudesta

Kumppanuus on ollut merkittävä tuki lukuisten PK-yrityksen kannattavassa kasvussa ja omistaja-arvon kehittämisessä. Kumppanuus on mahdollistanut niin liiketoiminnan nopean skaalaamisen kuin tehokkaan kassavirtapohjaisen kasvunkin. Kumppanuuden tavoitteet määritellään jokaiselle asiakkaalle erikseen, mutta olemme auttaneet satoja yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan sekä kassankiertoa. Kumppanuus maksimoi yrityksen arvon omistajien toivomalla tavalla. Lue lisää Clarity-kokemuksia

Clarity-kumppanuus aloitetaan työpajasarjalla, joka mahdollistaa jatkossa yrityksen omistaja-arvon kasvattamisen systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Työpajasarjassa:

 1. Kirkastetaan omistajien tahtotila.
 2. Määritetään yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät.
 3. Muodostetaan näiden pohjalta konkreettiset tavoitteet operatiiviseen toimintaan.
 4. Tunnistetaan ja suunnitellaan, mitkä toimenpiteet vaikuttavat näihin tavoitteisiin.
 5. Kartoitetaan, mitä kaikkea tietoa yritysjohto tarvitsee päätöksentekoon, ja kerätään se.
 6. Mallinnetaan yrityksen liiketoimintalogiikka kassavirtapohjaisesti.
 7. Tehdään tulevaisuuden liiketoimintaennusteet, (joita myös päivitetään säännöllisesti).
 8. Kaikki edellä mainittu syötetään Clarity-ohjelmistoon, ja ohjelmisto otetaan yhdessä asiakkaan kanssa käyttöön.

Alun työpajasarjan ja ohjelmiston käyttöönoton jälkeen aloitetaan kumppanuuden pitkäjänteinen ja systemaattinen työskentely omistaja-arvon kasvattamiseksi. Yhteistyön aloittamisen aikataulu ja työmalli sovitaan aina asiakaskohtaisesti, mutta tyypillisimmin käyttöönottovaihe viedään läpi kahden kalenterikuukauden aikana, jonka aikana järjestetään kolme puolen päivän työpajaa toimitusjohtajan kanssa. toimitusjohtaja voi halutessaan kutsua mukaan muita osallistujia.

Clarity-kumppanuus räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, mutta kumppanuus sisältää aina kolme osa-aluetta:
1) asiantuntijatiimin tuki ja sparraus
2) asiakkaalle räätälöitävä Clarity-ohjelmisto
3) kuukausitapaamisiin perustuva systemaattinen työtapa

Kumppanuus varmistaa, että yrityksen omistajien pitkän aikavälin tavoitteet ohjaavat yrityksen arkea, yrityksen toimintaa tarkastellaan sekä kehitetään kuukausitasolla, ja yrityksen johdolla on aina käytettävissään tarvitsemansa tiedot sekä ulkopuolinen ja riippumaton tuki tavoitteiden saavuttamiseen ja sparrailuun. Asiantuntijatiimin tukea saa aina tarvittaessa, myös kuukausitapaamisien ulkopuolella, ja Clarity-ohjelmistosta voi tarkistaa viimeisimmät luvut ja ennusteet aina halutessaan. Ohjelmiston avulla on helppo jakaa myös tarvekohtaisesti raportteja työntekijöille ja eri osastoille. Avoin tiedonjako usein lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta ja tehostaa toimintaa kaikilla organisaation tasoilla.

Kumppanuuden jatkuvan palvelun ytimessä ovat kuukausitapaamiset. Kuukausitapaamisten ideana on mahdollistaa yrityksen johdolle mahdollisimman tehokas strategisten tavoitteiden seuraaminen ja konkreettisten toimenpiteiden sekä päätöksien tekeminen liittyen yrityksen operatiiviseen toimintaan. Kuukausitapaamisissa Aamun asiantuntijat esittelevät asiakasyrityksen tilannekuvan, eli toimintaan liittyvät oikeat numerot analysoituina ja visualisoituna.

Kuukausittaisen tilannekuvan lisäksi Aamun asiantuntijat antavat konkreettisia huomioita ja toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta toimia. Näin yrityksen johto voi keskittyä päätöksentekoon, eikä tiedon keräämiseen ja spekulointiin. Päätöksenteon tukena on Clarity-ohjelmistosta löytyvä kaikki relevantti data ja asiakkaalle räätälöidyt liiketoiminnan ennustemallit, joita päivitetään kuukausitasolla. Kuukausimallin avulla varmistetaan pitkäjänteinen, systemaattinen ja tavoitteellinen PK-yrityksen arvon kasvattaminen.

Clarity-ohjelmisto on Aamu Partnersin kehittämä ohjelmisto tukemaan Clarity-menetelmän hyödyntämistä. Clarity-menetelmän periaatteisiin kuuluu, että määritetään kaikki relevantti tieto, kerätään se yhteen sijaintiin, analysoidaan ja visualisoidaan, sekä hyödynnetään päätöksentekoon. Päätöksenteossa pitää aina miettiä tulevaisuutta, joten historiatietojen lisäksi pitää hyödyntää ennusteita, jotka myös luodaan Clarity-ohjelmistoon asiakaskohtaisesti. Lisäksi päätöksien toimeenpanoa ja vaikuttavuutta pitää seurata, missä Clarity-ohjelmisto on kätevä työkalu.

Jokaisen asiakkaan Clarity-ohjelmisto räätälöidään kyseiselle yritykselle sopivaksi, mutta ohjelmisto sisältää aina ainakin:

 1. Puumallin, joka mallintaa yrityksen liiketoiminnan syy-seuraussuhteet kassavirtapohjaisesti.
 2. Liiketoiminnan mittariston: seurannan ja ennusteet liiketoiminnan kannalta tärkeisiin lukuihin graafeina ja numeroina. Valittu mittaristo vaihtelee yrityksen mukaan, mutta voi sisältää esimerkiksi myyntiputken lukemia, lisämyyntejä, tuotekohtaisia liikevaihto- ja kannattavuuslaskelmia, kassankiertoa, operatiivisen toiminnan rahoitus- sekä kustannuslaskelmia tai vaikkapa asiakastyytyväisyyslukemia.
 3. Roadmapin, joka on Gantt Chartin tapaan muodostettu aikataulutettu toimenpidesuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseen.
 4. Aamun asiantuntijatiimin kuukausittain tekemän tilannekuva-arvion sekä siihen liittyvät huomiot ja toimenpide-ehdotukset.
 5. Muut asiakkaan tarvitsemat graafit sekä taulukot.

Clarity-ojelmistosta löytyy valmiiksi tekniset integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin, mutta ohjelman toiminta ei perustu ainoastaan teknisiin integraatioihin. Clarity-ohjelmistoa ei tarvitse yhdistää teknisesti asiakasyrityksen sisäisiin järjestelmiin vaan riittää, että analyytikkomme pääsevät tarvittaviin datalähteisiin. Analyytikkomme huolehtivat manuaalisesti tiedon analysoimisesta, visualisoinnista ja siirtämisestä Clarity-ohjelmistoon. Prosessimme ansiosta kaikki järjestelmät ovat yhteensopivia Clarity-ohjelmiston kanssa, ja tieto tulee pureksittua teknisten järjestelmien lisäksi kokeneiden ammattilaisten käsittelyssä.

Valitettavasti et voi ostaa vain Clarity-ohjelmistoa. Clarity-ohjelmisto on tarkoitettu tukemaan Clarity-menetelmän toteutumista kumppanuusyrityksessä, ja ohjelmiston saa vain osana Clarity-kumppanuutta.

Clarity-kumppanuus vaatii asiakasyritykseltä ainoastaan Aamun asiantuntijoille pääsyn sovittuihin datalähteisiin ja sovittuun hinnoitteluun perustuvan veloituksen. Muita panostuksia ei tarvita: kumppanuus sisältää kaikki tarvittavat aika-, henkilö-, ja työkaluresurssit. Kuukausittaiset työpajat vievät muutaman tunnin sovittujen henkilöiden aikaa, mutta nämä tilaisuudet tuottavat asiakkaalle selkeätä ja konkreettista arvoa.

Clarity-kumppanuuden aloitus ei vaadi asiakkaalta IT-panostuksia. Kumppanuuden yksi elementti on asiakkaalle räätälöitävä ohjelmisto, mutta räätälöinti ja tekninen puoli hoidetaan Aamun toimesta samalla, kun kumppanuuden aloittava työpajasarja käydään läpi. Clarity-ohjelmistoa ei myöskään tarvitse integroida asiakkaan järjestelmiin, vaan riittää, että analyytikoillamme on pääsy tarvittaviin datalähteisiin.

Clarity-kumppanuuden aloittava työpajasarja ja kumppanuuteen liittyvien järjestelmien räätälöiminen sekä käyttöönotto maksavat kertaluontoisesti 3000-9000€, riippuen työpajasarjaan sisällytettävistä elementeistä (pitääkö esimerkiksi omistajastrategia luoda alusta asti työpajoissa).

Jatkuvan palvelun sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja siksi hinta vaihtelee välillä 2000-6000€ / kk. Hintaan vaikuttavat räätälöidyn palvelun sisältö ja luonne, asiakkaan kokoluokka, asiakkaan omat henkilöresurssit ja heidän osallistuminen yhteistyöhön, asiakkaan yritysrakenne, asiakkaan toimipisteiden lukumäärä ja sijainti Suomen ulkopuolella, asiakkaan käyttämät valuutat ja asiakkaan käytössä olevat järjestelmät. Hinta suhteutuu työmäärään ja tuotettuun arvoon.

Sopimuksiemme irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Eroon siis pääsee ketterästi jos niin haluaa. Kovin moni ei ole vielä halunnut.

Kirjanpitäjä tekee kirjanpitoa ja täyttää lakisääteisiä velvoitteita. Clarity-kumppanuudessa määritellään asiakaskohtaisesti, mikä tekee yrityksestä arvokkaan, ja miten arvoa voidaan kehittää. Kumppanuus auttaa johtamaan yrityksen arkea ja tekemään liiketoimintapäätöksiä oikeaan aikaan, oikean tiedon pohjalta ja varmistamaan päätöksien toimeenpano sekä vaikuttavuus haluttujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kirjanpitäjä tekee kirjauksia tilitapahtumien pohjalta. Clarity-kumppanuudessa tutkitaan yrityksen oikeiden numeroiden pohjalta, mitä on tapahtunut ja mitkä olisivat parhaat toimenpiteet yrityksen arjessa, jotta pitkän aikavälin strategiset tavoitteet saavutetaan ja yrityksen omistaja-arvo kasvaa.

Clarity-kumppanuus ei ole myöskään CFO-palvelu, vaikka Aamu Partnersilta on mahdollista ostaa myös CFO-palveluita. Clarity-kumppanuus on nimenomaan omistaja-arvon kasvattamiseen keskittynyt palvelu, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkkää talousjohtamista. Clarity-kumppanuuden asiakasyrityksillä ei aina ole sisäistä talousjohtajaa, ja näissä tapauksissa kokonaisvaltainen palvelumme pystyy usein korvaamaan talousjohtajan kokonaisuudessaan. Useissa kumppanuuksissa toimimme yhdessä talousjohtajan kanssa tuottaen merkittävää lisäarvo yrityksen johtoryhmälle.

Mikäli tämä sivu ei vastaa juuri sinun kysymykseesi Clarity-kumppanuudesta, meidän kannattaa sopia erikseen tapaaminen, missä kartoitamme, miten Clarity voi auttaa juuri sinun yritystäsi. Voit käydä aiheesta tehokkaan ja luottamuksellisen 45min keskustelun asiantuntijamme kanssa - ilman myyjää tai myyntiagendaa. Ota yhteyttä!

Missio

Meidän tehtävämme on toimia PK-yritysten luotettuna kumppanina, ja tukea näitä yrityksiä omistaja-arvon kasvattamisessa. Keskitymme rinta rinnan -yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa, käyttäen ainutlaatuista Clarity-menetelmäämme, joka on uniikki tapa varmistaa PK-yrityksen kannattava kasvu.

Olemme sitoutuneet edistämään PK-yritysten kasvua ja menestystä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Visio

Tavoitteenamme on olla PK-yrittäjien ensimmäinen ajatus heidän miettiessään yrityksensä omistaja-arvon kasvattamista. Haluamme olla tunnettuja kehittämämme Clarity-menetelmämme ansiosta, jonka avulla tuhannet pk-yritykset saavuttavat merkittävää menestystä ja kestävää kasvua.

Meidän visionamme on olla kumppani, joka auttaa tuhansia PK-yrityksiä ja niiden omistajia saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Haluatko olla yksi meistä?

Olemme ammattitaitoa ja toisiamme arvostava, rento tiimi. Me teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme onnistuvat kasvattamaan omistaja-arvoaan.

Lähetä meille avoin hakemus, jos haluat liittyä joukkoomme.

Liity mukaan

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme?
Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9