Blogi

Julkaistu

Yrityksen strateginen suunnittelu on jatkuvaa työtä

Yritysjohtajat tuskailevat usein strategian toimeenpanon kanssa. Tutkimusten* mukaan vain 11 % yritysjohtajista kokee pystyvänsä toteuttamaan organisaationsa strategian, vaikka 80 %:n mielestä itse strategia on oikein määritelty.

Me Aamulla tulemme avuksi, kun tavoitteena on yrityksen strategian toimeenpaneminen käytännön tasolla, ja toki myös, kun edessä on ensin yrityksen strategian määrittely tai vaikkapa liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Kuinka usein yrityksen strategian päivittäminen tulisi tehdä? Vastaus on: jatkuvasti. Strategiaan tulee suhtautua elävänä asiana, jota jatkuvasti toimeenpannaan kokeilemalla, mittaamalla tuloksia ja oppimalla tehdyistä ratkaisuista. Aamun Clarity-palvelu on luotu mahdollistamaan jatkuvaa seurantaa ja muutosliikkeitä, jotta myös strategisia päätöksiä ja niiden vaikutusta liiketoimintaan pystyttäisiin seuraamaan ja mittaamaan reaaliajassa. Tätä parhaimmillaan on tiedolla johtaminen.

Tänä päivänä ei siis enää riitä, että strategiaa pyöritellään johdon pöydällä kerran vuodessa. Yrityksen strategian kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, ja sen pitäisikin olla jatkuva prosessi. Koronan myötä yritysten aikajänteet ovat lyhentyneet entisestään, ja yrityksen jokapäiväisessä arjessa kulkeva strategiatyö on entistä tarpeellisempaa.

Mitä kaikkea yrityksen strategian suunnittelu sitten pitää sisällään?

Esimerkiksi näitä asioita on syytä tarkastella ja arvioida strategiatyön yhteydessä jatkuvasti ja säännöllisesti:

 • Mitkä ovat yrityksen kasvun edellytykset ja haasteet?
 • Mikä on yrityksen toimintaympäristö juuri nyt, ja mitä muutoksia siinä tapahtunut: mikä on tämänhetkinen kilpailutilanne, onko havaittavissa asiakastarpeiden muutoksia?
 • Millaisia ovat omat toimintatavat ja prosessit? Miten niitä tulee kehittää?
 • Millaista osaamista yrityksessä on?
 • Onko yrityksessä muutostarpeita ja valmiutta nopeaankin reagoimiseen?
 • Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut?
 • Mitkä ovat yrityksen tavoitteet?

Tavoitteet strategiatyön ytimessä

Tavoitteiden jatkuva asettaminen, mukauttaminen ja priorisointi ovat strategiatyön ydintä. Mistä sitten tietää, onko tavoite hyvä? Hyvä tavoite on sellainen, joka on helppo ymmärtää ja on se mitattavissa. Hyvän tavoitteenasettelun tunnistaa siitä, että tavoitteeseen palattaessa pystytään hyvin arvioimaan onko se toteutunut.

Monet yritykset asettavat toimintaa johtaviksi draivereiksi yrityksen haluamia lopputuloksia, mutta eivät välttämättä tiedä, millä toimenpiteillä tavoitteisiin päästään. Tuntematta oman yrityksen strategisen toimeenpanon keinoja yritystä ei voida johtaa kohti tavoitteita. Johtajan tulisikin keskittyä niihin asioihin, joihin hän pystyy vaikuttamaan suoraan, sillä siten useimmiten päädytään haluttuihin lopputuloksiin. Kun asioita mitataan, on tavoitteilla tapana toteutua.

On myös muistettava, että yrityksen tärkein voimavara on sen oma henkilöstö. Kun ihmisille annetaan oikeus ja mahdollisuus kertoa, miten heidän mielestään tavoitteisiin päästään, se motivoi ja johtaa onnistumisiin. Toimitusjohtajan ei tarvitse pystyä yksin loihtimaan strategiaa omasta päästään. Vaikka vastuu strategiasta ja sen toimeenpanosta on yrityksen toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja hallituksella, kaikilta tiimissä pitää kerätä omaa panostusta sen tekemiseen. Oikeat vastaukset strategisesta suunnasta löytyvät oikeasta elämästä, niiltä, joilla on jo kädet savessa.

Strategian toimeenpanon ei tarvitse olla kompastuskivi

Tutkitut juurisyyt strategian toimeenpanon haasteista ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

 1. Strategia ja sen toimeenpanon tavoitteet on asetettu epämääräisesti, mikä tekee toimeenpanosta haastavaa jokaisella organisaatiotasolla.
 2. Strategiaa tai prioriteetteja ei kommunikoida selkeästi ja tarpeeksi usein, eikä kommunikaatio ole avointa ja läpinäkyvää.
 3. Toimintojen, liiketoiminta-alueiden tai yksiköiden välinen koordinointi on puutteellista, eikä resursseja kohdisteta toimeenpanon kannalta oikein tai tehokkaasti.
 4. Selkeiden suuntaviivojen puuttuessa toimeenpano on heikosti koordinoitua tai pahimmillaan ristiriitaista organisaation sisällä.
 5. Päätöksentekovaltaa, rooleja ja toimeenpanon vastuuta ei ole selkeästi jaettu organisaation sisällä.

Aamun Clarity-palvelu kirkastaa nimenomaan strategian toimeenpanon keinoja. Sen avulla asiakasyriksemme saa neutraalin, ulkopuolisen asiantuntijan tietoon pohjautuvan analyysin siitä, minkälaiset edellytykset organisaatiolla on toteuttaa strategiaa. Yhteistyön avulla on helpompi tunnistaa strategian työstämisen ja varsinaisen toimeenpanon välille usein jäävä kuilu.

Clarityn avulla saavutetaan hyvä näkyvyys yrityksen reaaliaikaiseen tilanteeseen, ja kerätyn tiedon avulla tulevaisuuden suunnittelu ja strategisten toimenpiteiden valitseminen helpottuu. Lisäksi Clarity mahdollistaa sen, että koko henkilöstön panos jatkuvaan strategiatyöhön saadaan parhaiten hyödynnettyä.

*Lähteet: Beer & Eisenstat, 2000;  Allio, 2005; Hrebiniak, 2006

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9