Blogi

Julkaistu

Miksi yrityksen arvolla on merkitystä? – PK-yrityksen arvonkasvatus 1

Tämä blogipostaus on osa Aamu Partnersin artikkelisarjaa PK-yrityksen arvonkasvattamisesta. Lue lisää blogistamme tai lataa suoraan kattava infopaketti: käsikirja PK-yrityksen arvon kasvattamiseen. Aamu Partners on ainutlaatuinen palveluntarjoaja, joka on keskittynyt suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen Clarity-kumppanuuden avulla.

 

Yrityksen arvolla on merkitystä useissa erilaisissa liiketoimintatilanteissa. Ei ainoastaan yritysjärjestelyissä, mutta esimerkiksi myös palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa ja rahoitusta haettaessa.

Kuusi liiketoimintatilannetta, joissa PK-yrityksen arvolla on merkitystä: 

 1. Yritysjärjestelyt
 2. Rahoituksen hakeminen: oma ja vieras pääoma
 3. Palkitsemisjärjestelmien määrittäminen 
 4. Uusien osakkaiden mukaantulo
 5. Strategisten muutosten ja päätösten arviointi 
 6. Omistajien henkilökohtaisen tuoton maksimoiminen

 

1. Arvonmäärityksen merkitys yritysjärjestelyissä 

Yritysjärjestely, yleisimmin yrityksen myyminen, ostaminen tai fuusioituminen, on kenties tyypillisin tilanne, jossa PK-yrityksen arvonmääritys tulee vastaan. 

On hyvä hahmottaa, että yritysjärjestelyissä toteutuva kauppahinta on harvoin sama summa, kuin yrityksen arvonmäärityksessä saatu luku. Arvonmäärityksessä laskettu euromääräinen summa on yrityksen nykyisten omistajien näkemys siitä, mistä luvusta kauppahinta -neuvottelut aloitetaan. Yrityksen arvo voidaan määritellä monella eri menetelmällä, eikä se siksi ole absoluuttinen luku. Myös myyjän ja ostajan erilaiset roolit ja asema vaikuttavat koettuun arvoon. Yritysjärjestelyissä avainasemassa onkin myyjän tapa viestiä yrityksen arvo.

On olemassa tiettyjä nyrkkisääntöjä sille, mitä arvonmääritysmenetelmää käytetään missäkin tilanteessa. Esimerkiksi tietyillä toimialoilla yritysjärjestelyissä hyödynnetään pääsääntöisesti EBITDA-kerrointa yrityksen valuaation määrittämiseen, ja hintaneuvotteluissa pyritään lähinnä oikean kertoimen sopimiseen. Varsinaisesti valuaatiomenetelmä kuitenkin määrittyy tapauskohtaisesti.

Yritysjärjestelyissä arvonmääritys on työkalu neuvotteluiden loppuun saattamiseen. Arvonmääritysprosessin pohjalla olevien laskelmien avulla pystyy perustelemaan pyydetyn kauppahinnan ja vakuuttamaan ostajan hänen saamastaan arvosta. 

Siksi on tärkeää, että valuaation pohjalla olevat laskelmat ovat tarkasti dokumentoitu ja niiden yhteys yrityksen operatiivisiin prosesseihin, taloushallintoon ja kirjanpitoon on selkeästi osoitettavissa. 

Varsinkin tulevaisuuden tuottopotentiaalin liittyvien laskelmien pohjaoletukset on tärkeä tarkistaa. Valuaatiomäärityksen yhteydessä voikin olla hyvä varmistaa, että yritys on muutenkin Due Diligence-tarkistusvalmiudessa. 

 

 

2. Arvonmäärityksen merkitys rahoituksen hakemisessa: oma pääoma

Yritykselle määritellyn arvon  merkitys sijoittajille on huomattava, sillä se  tarjoaa heille olennaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja potentiaalista. Yritykselle määritelty arvo, valuaatio, auttaa sijoittajia arvioimaan, kuinka houkutteleva sijoituskohde yritys on, ja millä ehdoilla he ovat valmiita osallistumaan omistajuuteen. Tässä on olennaisimmat teemat, joita sijoittajat miettivät PK-yrityksen arvoa arvioidessaan: 

 

 1. Arvostuksen oikeellisuus
 2. Tuotto-odotukset
 3. Riskinarviointi
 4. Omaisuuden allokointi
 5. Päätös sijoittamisesta

Kuten edellä mainitut teemat havainnollistavat: sijoitusta haettaessa korkea valuaatio ei ole yksiselitteisesti hyvä asia, vaan voi joskus jopa karkottaa sijoittajia. Sijoittaja hakee juuri itselleen sopivaa valuaatiota.

 

Jotkut sijoittajat ovat erikoistuneet sijoittamaan yrityksiin, joiden valuaatio on pieni, mikä mahdollistaa suuremman arvon nousun tulevaisuudessa. Usein pienen valuaation yritykset ovat myös elinkaarensa alkuvaiheessa ja niissä on suuremmat mahdollisuudet konkurssiin. Kuten millä tahansa markkinalla: riskit ovat suhteessa potentiaaliseen arvonnousuun.

 

Jotkut sijoittajat taas suosivat vakiintuneempia yrityksiä. Riskit ovat pienempiä, mutta niin myös tulevaisuuden arvonnousu. Vakiintuneemmilla yrityksillä voi myös olla osingonjakokykyä, mikä mahdollistaa nopeat kassavirrat omistajille, ja vaikuttaa siten positiivisesti yrityksen valuaatioon. Kun lähdet hakemaan rahoitusta, niin etsi juuri sinun yrityksesi elinkaaren vaiheeseen ja valuaatioon sopivat sijoittajat. 

 

Rahoitusvaiheet ja -lähteet: 

 1. Pre-seed (esisiemenrahoitus): ystävät, perheenjäsenet, enkelisijoittajat
 2. Seed (siemenrahoitus): enkelisijoittajat, seed-rahastot, yrityshautomot ja -kiihdyttimet, sekä joukkorahoitus
 3. A-sarja (series A): pääomasijoitukset; Private Equity, Venture Capital
 4. B-sarja, C-sarja, D-sarja, jne (series B, C, D): Private Equity

 

Vierasta pääomaa hakiessa yritykselle määriteltyä arvoa tärkeämpää on yrityksen maksukyky. Arvonmäärityksessä käytetyt laskelmat, kuten inventaariot ja diskontantut kassavirrat, kuitenkin kertovat paljon yrityksen maksukyvystä. Vierasta pääomaa hakiessa arvonmäärityksen  taustamateriaali pitääkin muotoilla viestimään maksukyvystä, eikä yrityksen kauppahinnasta.

Yritykselle määritelty arvo ja maksukyky menevät myös usein käsi kädessä: mitä korkeampi valuaatio, sen todennäköisemmin yritys pystyy maksamaan lainansa takaisin. Tämä johtuu osin siitä, että korkean valuaation yritys pystyy todennäköisesti voittamaan kohtaamansa haasteet esimerkiksi oman pääoman ehtoisen rahoituksen voimin (fiksu sijoittaja ei anna yksisarvisensa kompastella tai varsinkaan kaatua konkurssiin).

3. Arvonmäärityksen merkitys palkitsemisjärjestelmissä

Yrityksen valuaatiolla, eli yritykselle määritellyllä arvolla, on kaksi merkitystä työntekijöiden palkitsemisjärjestelmissä: 

 1. Mistä palkitaan
 2. Millainen palkkio on motivoiva. 

Kun palkitsemisjärjestelmää lähdetään suunnittelemaan, on ensimmäisenä määritettävä mistä työntekijöitä palkitaan. Jos yrityksen valuaatio halutaan maksimoida, niin pitää aluksi kartoittaa merkittävimmät arvonmuodostukseen vaikuttavat tekijät, ja jaotella ne seurantamittareiksi työntekijöiden roolien mukaan. Näin työntekijät palkitaan samoista asioista, joista sijoittajat ja rahoittajat ovat myös valmiita maksamaan.

 

Optio- ja osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät ovat usein motivoivia ja sitouttavat työntekijöitä vahvemmin kuin europohjaiset palkitsemisjärjestelmät.  Yritykselle määriteltävä arvo on luonnollisesti olennainen osa optio- ja osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä. Yritykselle määriteltävän arvon kriteerit tulisivat olla samoja kaikissa tilanteissa, niin palkitsemisjärjestelmissä kuin rahoitusta hakiessa, mutta arvo pitää viestiä tilannekohtaisesti: työntekijöille pitää todennäköisesti viestiä sijoittajia kattavammin, mitä valuaatio tarkoittaa ja mistä se muodostuu, sekä linkittää tämä valuaatio työntekijän omaan rooliin. 

 

 

4. Arvonmäärityksen merkitys uusille osakkaille 

Yritys voi saada uusia osakkaita joko sijoitusten tai palkitsemisjärjestelmien kautta. Joskus myös palkataan uusia henkilöitä, jotka sitoutetaan ottamalla heidät heti mukaan osakkaiksi. Tuli osakas mukaan miten vain, valuaatio kertoo hänelle suoraan uuden omistuksen arvon. Eikä arvo ole vain teoreettista, vaan myös konkreettista: mitä osakkeista saa, jos lähden nyt. 

 

Useimmiten yrityksen arvonmääritysprosessiin kannattaa ottaa kantaa jo osakassopimuksessa, ja määritellä, millä perustein osakkeiden arvo  lasketaan, jos osakas haluaa luopua niistä. Usein osakassopimuksiin määritellään kaksi erilaista tapaa määrittää yrityksen valuaatio: mitä osakkeista maksetaan, jos osakas on luopumassa osakkeista sopuisasti, ja mitä niistä maksetaan, jos tilanne on riitaisa. Nämä osakassopimukseen määriteltävät arvostukset eivät välttämättä heijastele yrityksen valuaatiota markkinoilla, koska osakassopimus usein tehdään paljon ennen rahoituksen hakemista tai yritysjärjestelyitä. 

 

5. Arvonmäärityksen merkitys strategisessa päätöksenteossa 

Yrityksen arvonmääritysprosessi ei ole PK-yrityksen johdolle päivittäinen työkalu, vaan tehokas apuväline yhtiön strategian arvioinnissa ja tulevien strategisten päätösten suunnittelussa. Strategia on yrityksen suunnitelma siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa seuraavien vuosien aikana. Usein tämä päämäärä sisältää jonkinlaisen tavoitteen yrityksen arvosta. Siksi PK-yrityksen johdon pitää ymmärtää, mikä tekee juuri kyseisestä yrityksestä arvokkaan, ja millaista arvoa omistajat haluavat yrityksellä saavuttaa. Siksi yritysstrategian tekeminen kannattaa aloittaa omistajastrategiasta

Kattavalla ymmäryksellä arvonmääritysmenetelmistä yritysjohdon on mahdollista hahmottaa, mitkä arvotekijät tekevät juuri kyseisestä yrityksestä arvokkaan. Tämän ymmärryksen pohjalta voidaan hahmottaa:   

 1. Mikä on yrityksen arvo nyt
 2. Mikä on haluttu yrityksen arvo
 3. Mitkä arvotekijät muodostavat yrityksen arvon                                                                                                                                 
 4. Mitä näille arvotekijöille tulee tehdä, että haluttu arvo saavutetaan tulevaisuudessa

Jos yritys on aktiivinen toimialalla, jossa yritysjärjestelyt tehdään yleensä liiketoimintakauppana, niin arvonmääritys voidaan huomioida strategisessa päätöksenteossa esimerkiksi karsimalla ja keskittämällä liiketoimintoja. Ohjelmistokehityksessä osaava työntekijätiimi voi olla merkittävä arvotekijä ja strategisessa päätöksenteossa kannattaakin painottaa HR-asioita keskimääräistä enemmän. Muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Strategian tavoitteet tulisivat siis olla yhteneväiset arvotekijöiden kanssa.

 

 

6. Arvonmäärityksen merkitys omistajien tuoton maksimoinnissa

Yrityksen arvonmääritys on keskeisessä osassa PK-yrityksen omistajien tuoton maksimointia. PK-yrityksen johdolla ja omistajilla tulisia aina olla ajantasainen käsitys yrityksen sen hetkisestä arvosta ja tulevaisuuden suunnitelma arvon kasvattamiselle. Näin saadaan toiminnalle oikea suunta ja voidaan reagoida yllättäviinkin tilanteisiin: 

 • Ymmärrys siitä, mikä tuo halutun tuoton: osingot vai yritysjärjestelyt
 • Osataan antaa uusille sijoittajille ja osakkaille juuri sopiva osuus yrityksestä
 • Tiedetään paljonko lähtevällä osakkaalle kannattaa maksaa
 • Nopea reagointi yllättävissä yrityskauppakyselyissä (ja kannattaako edes myydä?)
 • Parempi neuvotteluasema fuusiotilanteissa (ja yritysjärjestelyissä muutenkin)
 • Verotekniset seikat, joilla voi vaikuttaa esimerkiksi osingonjakokykyyn

Lue aiheesta lisää PK-yrityksen arvon kasvattamisen käsikirjasta!

Haluatko kokeneen kumppanin PK-yrityksen arvonkasvatukseen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9