Blogi

Julkaistu

Miten kehittää laadukas talousmalli PK-yritykselle?

Talousmalli on tärkeä työkalu PK-yrityksen johtamiseen varsinkin silloin, kun liikevaihto lähestyy miljoonaa, tai on jo mahdollisesti ylittänyt sen. Talousmalli on tärkeä työkalu myös silloin, kun yrityksen liikevaihto koostuu useista eri lähteistä, tai kun halutaan hahmottaa paremmin yrityksen kannattavuutta. Ilman talousmallia PK-yrityksen johdon on mahdotonta tehdä luotettavia tietoon perustuvia päätöksiä johtaessaan ja kehittäessään liiketoimintaa. 

 

Mikä on talousmalli?
Talousmalli voi tarkoittaa eri yhteyksissä erilaisia asioita, mutta Aamun kohdalla ja PK-yrityksistä puhuessa tarkoitamme yritysjohdon päätöksentekoon tarkoitettua mallinnusta yrityksen liiketoiminnasta, kassavirroista, taloushistoriasta ja -ennusteista. 

 

Mitä hyötyä talousmallista on?
Taloudellisen mallinnuksen tavoitteena on tarjota välineitä, jotka tukevat yrityksen kasvun ja kannattavuuden toteutumista. Tämän kautta taloudellinen mallinnus auttaa yrityksiä saavuttamaan niiden tavoitteet ja pitämään liiketoiminnan kestävällä pohjalla. Sen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että yritys pystyy tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ennakoimaan erilaisia markkinatilanteita. Talousmalli: 

 • on kasvun ja kannattavuuden kehittämisen ytimessä. 
 • mahdollistaa lisärahoituksen omistajien näkökulmasta parhailla ehdoilla.
 • viestii ammattimaisen ja luotettavan kuvan yhtiöstä eteenpäin ulkopuolisille sidosryhmille 
 • varmistaa kassan optimoinnin ja riittävyyden eri liiketoimintapäätöksien yhteydessä, sekä liiketoiminnan eri skenaarioissa (esim. markkinasta johtuva kysynnän lasku ja sen tuomat päätöksentekovaateet, täyttynyt kapasiteetti ja kasvuinvestointien vaade ja niiden rahoitus ja aikataulutus)

Mitä hyvä talousmalli pitää sisällään?

Hyvä talousmalli on yhtenäinen ja keskitetty, sekä sisältää yrityksen historiallisen talousdatan ja ajuripohjaiset ennustemallit, sekä KPI-seurannan.

Hyvässä talousmallinnuksessa on ajantasainen ja luotettava lyhyen aikavälin (12 kk) kassavirtaennuste, jonka perusteella operatiivista toimintaa ja kassavirtoja on mahdollista optimoida. Talousmallinnuksessa tulee olla myös luotettavin mahdollinen ennuste pitkälle aikavälille (13-60 kk), joka helpottaa strategisten päätösten tekemistä. Ollakseen käyttökelpoisia päätöksenteossa, pitää ennusteissa huomioida erilaisia skenaarioita: “hyvä, keskiverto ja huono”. Kun erilaiset skenaariot on huomioitu etukäteen, niin yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin liiketoimintaympäristön muutoksiin on nopea ja ketterä reagoida. 

 

Aamun ennustemallit perustuvat liiketoiminnan ajureihin ja asiantuntijatiimin manuaaliseen työhön. Sen takia ennustemallit ovat paljon luotettavampia kuin historialliseen talousdataan tai automatisointiin perustuvat ennusteet. 

 

Hyvä talousmalli on ajurilähtöisesti muokattavissa ja sen sisältämä informaatio on ristiinlinkitetty. Tämä tarkoittaa, että mallin eri osa-alueiden, kuten henkilöstövetoisen liiketoiminnan liikevaihdon ja henkilöstökulujen, tai tuotantovetoisen liiketoiminnan investointien ja kapasiteetin, muutokset heijastuvat automaattisesti koko malliin. Esimerkiksi henkilöstövetoisessa bisneksessä liikevaihdon muutokset vaikuttavat suoraan henkilöstökuluihin, ja tuotantovetoisessa bisneksessä kapasiteetin kasvu huomioidaan liikevaihdon kasvuennusteissa. Lisäksi, tuloslaskelman ja taseen ennustemuutokset päivittävät kassavirtaennusteen realistisesti ja oikein.

 

Talousmalli sisältää yhtiökohtaisesti räätälöidyt taloudelliset ja operatiiviset avainmittarit (KPI:t). Taloudelliset KPI:t voivat käsittää esimerkiksi omavaraisuusasteen, käyttöpääoman, varaston kierron ja liikevaihdon allokaation. Operatiiviset KPI:t taas voivat sisältää esimerkiksi keskihinnan kehityksen, tuntitehojen kehityksen ja asiakaspoistuman. Nämä mittarit auttavat yrityksiä seuraamaan ja arvioimaan suorituskykyään sekä taloudellisesta että operatiivisesta näkökulmasta.

Kaikista hyvistä talousmalleista löytyy: 

 • Historiallinen talousdata
 • Kassavirran mallinnus
 • Ennustemallit pitkällä ja lyhyellä aikavälillä
 • KPI-seuranta
 • Muut halutut laskelmat visualisoituina (esim. henkilöstökulut, kannattavuus jne.)

 

Esimerkinomainen, hyvän talousmallin rakenne: 

 • Käyttöohje, välilehtien roolin kuvaus, muut ohjeistukset käyttäjälle 
 • KPI yhteenveto 
 • Graafien ja visualisointien yhteenveto 
 • Vuositason mallinnus (tuloslaskelma, tase, kassavirta)
 • Kuukausitason mallinnus (tuloslaskelma, tase, kassavirta)
 • Myyntikatteen ajurilähtöinen mallinnus (liikevaihto, materiaali- ja palvelukustannukset, muut liikevaihdon mukaan muuttuvat kustannukset) 
 • Henkilöstökulujen kehityksen mallinnus  
 • Liiketoiminnan muiden kulujen kehityksen mallinnus 
 • Rahoituksen mallinnus  
 • Tase-investointien mallinnus 
 • Muutosloki 

 

Miten luoda hyvä talousmalli Aamun kanssa?  

Aamun ydinosaaminen on PK-yritysten arvon kasvattaminen Clarity-menetelmällä. Clarity-menetelmän yksi tärkeimmistä työkaluista on toimiva talousmalli, joka tukee päätöksentekoa. Aamu toteuttaa Clarity-menetelmää asiakasyrityksissä palvelukumppanuutena, joka sisältää asiantuntijatiimin tuen, systemaattisen työtavan ja asiakkaalle räätälöitävän ohjelmiston, jonne päivitetään kuukausitasolla yrityksen talousmalli. Mikäli talousmallia ei päivitettäisi kuukausitasolla, vanhentuisi se nopeasti, eikä siitä olisi enää hyötyä päätöksenteossa. Pahimmillaan vanhentuneesta talousmallista voisi olla haittaa päätöksenteossa.

Kun lähdet tekemään talousmallia Aamun kanssa, prosessi sisältää useimmiten seuraavat askeleet.

 

 1. Talousmallin ensisijaisen käyttötarpeen kristallisointi (esim. operatiivisen johtamisen tueksi lyhyen aikavälin päätöksentekoon pohjaava mallinnus ja rahoittajaviestintää varten tehtävä pitkää aikaväliä painottava mallinnus eroavat räätälöintivaateiltaan) 
 2. Salassapitosopimuksen allekirjoituksen jälkeen, yhtiön olemassa olevien talousmallien ja liitännäisten aineistojen (budjetit, raportit, kirjanpitoajot…) toimitus Aamulle 
 3. Aamun toimesta taustadataan tutustuminen, talousmallin rungon luominen
 4. Yhteinen työpaja 1: liiketoiminnan logiikan määritys ja liiketoiminnan kehityksen ajureiden listaaminen, jotta talousmalli kuvantaa aidosti yhtiön liiketoimintaa
 5.  Lisädatan toimitus Aamulle, jotta mallinnus saadaan nojaamaan käytössä olevaan operatiiviseen dataan 
 6. Talousmallin ensimmäisen version luominen (tuloslaskelmaennuste, tase-ennuste, ajureiden ennusteet, eri tietolähteiden ristiinlinkitys). 
 7. Aamun toimesta tunnistettujen raakadatan laatuun liittyvien parannustarpeiden listaus, suhteessa liiketoiminnan logiikkaan.  
 8. Yhteinen työpaja 2: asiakkaan toimesta mallin arviointi, muutostarpeiden listaus, muutosten toteutus 
 9. Talousmallin toisen version luominen (skenariot) 
 10. Yhteinen työpaja 3: skenarioiden läpikäynti 
 11. Talousmallin lopullisen version luominen (KPI:t, seurannat, oletukset ja sanalliset perustelut)
 12. Yhteinen työpaja 4: yhteenvedon läpikäynti

Miten ylläpitää talousmallia Aamun kanssa?  

Talousmallin ylläpito kuuluu olennaisena osana Aamun ydintuotteeseen, Clarity-kumppanuuteen. Excel-mallinnuksen jälkeen, muutaman kuukauden ajan tyypillisesti ylläpidetään sekä luotua Excel-mallia, että Clarity-ohjelmistoa. Kun ohjelmisto on tullut kunnolla asiakkaalle tutuksi, ja osaksi johtamista, Excel-tiedostoon nojaavasta taloudellisesta mallinnuksesta voidaan luopua. 

Mikäli olet kiinnostunut PK-yrityksesi systemaattisesta arvonkasvattamisesta tai talousmallinnuksesta, ole yhteydessä Aamuun alla olevalla lomakkeella. 

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9