Blogi

Julkaistu

Vuoden 2024 muutokset PK-yritysten rahoitukseen (Business Finland ja ELY-keskus)

Team Finland järjesti 24.1.2024 webinaarin yritysrahoituksen tukirahoituskentän muutoksista vuodelle 2024. Webinaarissa käytiin läpi Business Finland ja ELY-keskuksen tukirahoitukseen tulevat muutokset vuonna 2024. Webinaarin tallenne tulee heidän sivuillensa muutama päivä webinaarin jälkeen, mutta tiivistämme tähän blogipostiin jo webinaarin oleellisimman annin.

Jos olet etsimässä asiantuntevaa tukea rahoitussuunnitelmaan sekä rahoituksen hakuun ja erityisesti: hankkeen onnistuneeseen läpiviemiseen, niin ole yhteydessä meihin, Aamu Partnersiin. Aamu Partners tarjoaa ainutlaatuisia palveluja PK-yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen.

 

Vuonna 2024 yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa tuetaan rahoituksella entistä enemmän

Hallitus on linjannut, että Suomessa halutaan panostaa jatkossa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan, niin sanottuun T&K-toimintaan. Tämä näkyy selkeästi myös tukirahoituskentällä: monissa rahoitus -instrumenteissa on nyt myös jonkinlainen T&K-komponentti. T&K-toiminnalle on jatkossa jaossa enemmän yritystukia, mutta muita tukirahoituksia voi olla hieman haastavampaa hakea, koska määrärahat suunnataan T&K-tukiin. Vuonna 2024 Business Finland käyttää T&K- rahoitukseen 395M€. 

 

Vuoden 2024 muutokset yritysrahoituksen de minimis -asetukseen

De minimis -tuki on Euroopan unionin sääntelemä pienimuotoinen valtiontuki, jota voidaan myöntää yritykselle ilman, että se vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tämän yritystuen pääperiaatteena on, että yksittäiselle yritykselle myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää tiettyä raja-arvoa tiettynä ajanjaksona. Suuri osa pienemmistä suomalaisista yritystuista ovat de minimis -tukia.

Vuonna 2024 merkittävimmät muutokset de minimis -asetukseen liittyvät tuen määrään ja seuranta-aikaan. Nyt de minimis -rahoituskertymää seurataan kolmen kalenterivuoden ajan hakemuksen päätöspäivämäärästä (aiemmin asetuksessa puhuttiin verovuodesta). De minimis -rahoituskertymän maksimimäärä oli aiemmin 200 000€ mutta nyt se on 300 000€, eli tukeen on tullut merkittävä inflaatiokorotus.

Seuraavien vuosien aikana Suomi ottaa käyttöön rahoituksen seuraamista varten uuden asetuksen mukaisen de minimis -rekisterin, josta näkee myönnetyt tuet yhdellä silmäyksellä. PK-yrityksen kannalta tämä uudistus ei ole niin merkittävä, koska yritys näkee jo nyt de minimis -kertymän jokaisessa hyväksytyssä de minimis -tukipäätöksessä.

Huomio elintarvikealan yrityksille: nyt on mahdollista hakea Business Finlandin de minimis -tukia myös kalastus ja vesiviljelyalan tuotteita jalostaville ja kauppaa harjoittaville yrityksille, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista. 

 

Vuoden 2024 muutokset Business Finland Innovaatioseteli -rahoitukseen yrityksille

Innovaatioseteli on Business Finlandin tarjoama tuki, yritysrahoitus, joka on tarkoitettu alle 5v yrityksille, joilla kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Myös ideat jotka liittyvät kansainvälisille matkailijoille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin soveltuvat innovaatioseteliin. Yritys voi saada Innovaatioseteli -rahoituksen kerran elinkaarensa aikana.

Innovaatioseteliä voi hakea uusin ehdoin 24.1.2024 alkaen, mutta on hyvä huomioida, että ainakin päivämäärällä 24.1.2024 oli vielä “todella paljon jonoa edeltävältä vuodelta” ja sen takia käsittelyajat tulevat olemaan pitkiä. Uudistetun avustuksen määrä on 75% ostettujen asiantuntijapalveluiden arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500€ (omarahoitus 25%). Ennen vuotta 2024 Innovaatioseteli -rahoituksen määrä ja omarahoitusosuus ovat vaihdelleet melkein vuosittain.

Innovaatioseteli -rahoituksen merkittävimmät muutokset liittyvät käyttökohteisiin, joita on enää kolme: 

  1. tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen
  2. teollisuusoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi
  3. Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut 

Myöntämisen edellytyksenä  on palveluntarjoajan riittävä osaaminen halutusta käyttökohteesta ja raporttiin tarvitaan aina palveluntarjoajan selvitys tehdystä työstä (kuva prototyypistä, testauspöytäkirja jne). 

Business Finland antoi vinkkejä Innovaatioseteli -hakemuksen yleisimmistä sudenkuopista: 

  • Projektin sisältö ja palvelutuotannon konkreettiset tehtävät on kuvattu ylimalkaiset.
  • Hakemuksesta ei käy ilmi minne maantieteellisesti, ja millä strategialla, aiotaan kansainvälistyä.
  • Projekti sisältää myyntiä markkinointia, yleistä konsultointia, perus-IT-järjestelmien kehittämistä, kouluttamista, tai muuta operatiivista toimintaa.
  • Hakemukseen ei käy markkinoilla olevan tuotteen palvelun jatkokehitys.
  • Kehitettävä ratkaisu on tarkoitettu yrityksen omaan käyttöön ei myytäväksi.
  • Yrityksen kelpoisuudelle asetetut kriteerit eivät täyty jolloin ei voi myöntää innovaatioseteliä.
  • Yrityksellä on vireillä jo toinen vastaava tuki kuten Tempo tai Market Explorer, tarkista oma tilanteesi tuen tarjoajasi kanssa. 

 

Vuoden 2024 muutokset Business Finland Tempo -rahoitukseen yrityksille

Tempo-rahoitus on Business Finland :in tarjoama rahoitusmuoto, joka on suunnattu erityisesti alkuvaiheen yrityksille, startup-yrityksille sekä pk-yrityksille. Sen tarkoituksena on tukea yritysten kansainvälistymistä, innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden kehittämistä sekä liiketoimintamallien testaamista kansainvälisillä markkinoilla. Tempo-rahoitus on enintään 60 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Tällä hetkellä Tempo -rahoitus ei ole haettavissa ja haun aukeamisesta informoidaan myöhemmin. Hakemukset ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet todella pahasti. Yli puolet hakemuksista hylätään, ja hylättävät hakemukset ovat vielä työläämpiä käsitellä kuin hyväksytyt. 

Se yksi merkittävä muutos, joka Tempo -rahoitusinstrumenttiin on tullut, on vaatimus “realistisesta jatkosuunnitelmasta T&K-kehittämistoimenpiteistä Tempo-projektin jälkeen”. Tällä pyritään viemään Tempo-projektien tuloksia tehokkaammin käytäntöön, eikä Business Finland pidä muutosta erityisen “isona”. Myös aiemmin projekteja on arvioitu niiden jatkonäkymien kannalta, nyt tämä vain eritellään omaksi osiokseen hakemuksessa. Uusi kriteeri on ollut voimassa vuoden 2024 alusta.

Vuoden 2024 muutokset Business Finland Tutkimus- ja Kehitysrahoitus rahoitukseen yrityksille

Business Finland voi rahoittaa Tutkimus- ja Kehitysrahoitus -rahoituspalvelulla merkittävää kasvua vientimarkkinoilta tavoittelevia PK- ja midcap-yrityksiä myöntämällä avustusta kunnianhimoisiin T&K-projekteihin, jotka tuottavat yritykselle kansainvälistä kilpailuetua. 

T&K-rahoituksessa otetaan vuonna 2024 käyttöön 10 prosenttiyksiköllä korotettu avustustaso projekteissa, joiden sisältö on kokonaan teollista tutkimusta (teollisella tutkimuksella pyritään toimialalla uuden tiedon hankkimiseen ja luodaan valmiuksia myöhemmälle kehittämistyölle. Teollisen tutkimuksen tuloksen ei vielä synny valmista tuotetta tai palvelua, eikä rahoituskohteet rajoitu valmistavan teollisuuden alalle). 

Kun projekti on kokonaan teollista tutkimusta, on avustusrahoitus PK-yrityksille 60% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, ja midcap-yrityksille sekä muille suurille yrityksille korotettu avustustaso on 50%. On selvää (ja osin valitettavaa), ettei muutoksia tehdä takautuvasti hakemuksiin tai käynnissä oleviin projekteihin.

 

Vuoden 2024 muutokset Business Finland Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitukseen yrityksille (NIY)

Business Finlandin myöntämään Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoituksen hakemiseen ei ole tulossa kriteerimuutoksia, mutta merkittävänä muutoksena tuki myönnetään jatkossa kokonaan avustuksena (eikä osittain lainana, kuten aiemmin). Rahoitusta voidaan myöntää enintään miljoona euroa kolmen jakson aikana (250k€/250k€/500k€), edellytys seuraavalle jaksolle pääsemiseen on asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, eivätkä läheskään kaikki yritykset pääse etenemään viimeiseen jaksoon.


Vuoden 2024 muutokset Business Finlandin Exhibition Explorer -rahoitukseen yrityksille

Exhibition Explorer rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Exhibition Explorer-rahoitusta voi hakea tälläkin hetkellä, mutta päätöksiä tehdään todennäköisesti vasta helmikuussa, jolloin valtioneuvosto antaa uuden asetuksen yritysten yhteishankkeista. Valtioneuvoston lausuntopalvelusta löytyvät asetukseen liittyvät tämänhetkiset kommentit. 

 

Vuoden 2024 muutokset Business Finlandin Energiatuki -rahoitukseen yrityksille

Myös Energiatuki -rahoitusinstrumentti on muuttumassa ja siitä tulee tarkempia tietoja helmikuun aikana. Se tiedetään jo nyt, että määrärahoissa on suuri pudotus tälle vuodelle (jaettavissa puolet vähemmän kuin aiemmin).

 

Vuoden 2024 muutokset Business Finlandin Materiaalikatselmus -rahoitukseen yrityksille

Tätä kyseistä Business Finlandin Materiaalikatselmus -rahoitusta on vielä mahdollista hakea muutaman päivän, 29.1.24 saakka. Sen jälkeen tukimuoto lopetetaan. 

Vuoden 2024 muutokset ELY-keskuksen yritys- ja tukirahoituksiin

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen vastuualueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. Näihin vastuualueisiin liittyen ELY-keskukset myös tukevat suomalaisia PK-yrityksiä.

ELY-keskuksia on 15, jotka toimivat 20 toimipaikassa, ja rahoitusyksiköitä 4kpl Suomessa (itä-, länsi-, etelä- ja pohjois-suomi). ELY-keskuksilla ja niiden palveluilla on merkittäviä alueellisia eroja, koska toiminnalla yritetään tukea alueita niiden erityispiirteitä huomioiden.

Koska ELY-keskusten toiminta on aluekohtaista, kannattaa oman alueen tukimuutoksista olla yhteydessä suoraan oman alueen ELY-keskukseen. He kannustavat siihen itsekin.

Yksi merkittävä muutos kaikkien ELY-keskusten palveluissa on “konsultointipäivien” eli yrityksen kehittämiseen maksettujen yksittäisten asiantuntijapalveluiden loppuminen hallitusohjelman linjauksien myötä. 

Toinen merkittävä muutos ELY:n tuissa on uudet kertakorvausmallit, kuten ELY:n alla oleva dia viestii:

 

Mikäli haluat kokenutta tukea rahoitussuunnitelmaan sekä rahoituksen hakuun ja erityisesti: hankkeen onnistuneeseen läpiviemiseen, niin ole yhteydessä meihin, Aamu Partnersiin.

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9