Blogi

Julkaistu

Miten dokumentoida pk-yritysstrategiasi: kuin puhuttelisit sijoittajia

Yritysstrategian dokumentointi on elintärkeä vaihe pk-yrityksen menestyksen varmistamisessa. Hyvin laadittu strategiadokumentti toimii ohjenuorana ja itsearviointina, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja kehitystä, sekä tarjoaa selkeän kuvan yhtiön tavoitteista ja toimintasuunnitelmista. Rehellisen kokonaiskuvan sekä ennusteen avulla kuka vain voi todeta yhtiön tilan ja suunnan houkuttelevaksi: puhuttelit sitten sijoittajia, henkilöstöäsi, hallitustasi tai omistajiasi.

Moni pk-yritys kuitenkin jättää strategian luomatta tai dokumentoimatta. Mistä siis aloittaa? Hyväksi pohjaksi voi ajatella strategian viestimisen ulkopuoliselle: onko yhtiösi kuinka terveellä polulla, joka usein on vastaus seuraavaan kysymykseen: Mikä on yhtiöni myyntikunto? Tässä blogissa käsittelemme, kuinka sijoittajille tarkoitettu esitys on paras tapa jäsentää yhtiön tahtotilaa ja strategisia elementtejä.

 

  1. Omistajien tahtotila

Ensimmäinen askel strategian dokumentoinnissa on selkeästi määritellä yrityksen tahtotila eli missio ja visio. Missio vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa ja mitä se pyrkii saavuttamaan nyt. Visio puolestaan kuvaa, miltä yrityksen halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Näiden määrittely auttaa suuntaamaan yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa. Investoriesityksessä usein ensimmäinen sivu on dedikoitu tiivistämään “mitä investoreilta halutaan”. Tämä on otollinen paikka tiivistää: “mitä omistajat yhtiöltä haluavat?” Tällöin omistajastrategian pohjantähti ja omistajien tahtotila ohjaavat koko yritysstrategian suuntaa: omistajastrategia luo pohjan sekä reunaehdot yritysstrategialle. Jos omistajastrategian “one-pager” on liian arkaluontoista jakaa kaikille, voi sen piilottaa koko organisaatiolle jaettavasta versiosta. Suosittelemme kuitenkin siirtymään omistajien viestinnässä nykypäivään ja läpinäkyvyyteen.

 

  1. Liiketoimintaidea

Seuraavaksi on tärkeää kuvata liiketoimintaidea. Tämä osio vastaa kysymyksiin: Mitä tuotteita tai palveluita tarjoamme? Kuka on kohdeasiakkaamme ja ihanneasiakkaamme? Mitä arvoa luomme ihanneasiakkaallemme? Mikä erottaa meidät kilpailijoistamme? Selkeä ja ytimekäs liiketoimintaidean kuvaus auttaa investoreita ymmärtämään yrityksen perusajatuksen ja sen, miten se luo arvoa asiakkailleen. Henkilöstöä ja hallitusta liiketoimintaidean kuvaus puolestaan auttaa ymmärtämään, mitä teemme ja mihin keskitymme, ja mitä emme tee.  

 

  1. Markkina

Markkina-analyysi on olennainen osa yritysstrategiaa. Tämä osio sisältää markkinan koon ja kasvupotentiaalin, asiakassegmentit, markkinatrendit ja mahdolliset esteet markkinoille pääsyssä. Tavoitteena on antaa realistinen kuva markkinasta, jossa yritys toimii, sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista. Tärkeintä on kuvata kokonaismarkkina (esim. 10v tähtäimen tavoite), saavutettava markkina (esim. 5v markkinaosuuden tavoite) ja sen sisällä tarkennettu ihanneasiakasprofiili, joita voi olla nopeastikin yhtiön kasvaessa 1-3 pelkän yhden ihanneasiakkaan sijaan.

 

  1. Kilpailu

Kilpailuanalyysissä kartoitetaan yrityksen kilpailijat ja analysoidaan heidän vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa yrityksen omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Tämä auttaa ymmärtämään kilpailutilannetta ja määrittelemään yrityksen aseman markkinoilla. On myös tärkeää pohtia, miten yritys aikoo erottua kilpailijoistaan ja mitä kilpailuetuja sillä on.

 

  1. Yrityksen kilpailukyky

Yrityksen kilpailukyvyn analyysi keskittyy sisäisiin vahvuuksiin ja resurssien hyödyntämiseen. Tämä osio sisältää esimerkiksi tuotantoprosessit, teknologiat, brändin, patentit ja muut yrityksen uniikit voimavarat. Tavoitteena on osoittaa, miksi yritys on kilpailukykyinen ja miten se pystyy ylläpitämään tai parantamaan tätä kilpailukykyä. Liiketoimintamalli on yleensä konkreettisin kuvaus miten yritys on “järjestäytynyt” toimeenpanemaan strategiansa.

 

  1. Nykyinen suorituskyky

Nykyisen suorituskyvyn arviointi antaa kuvan siitä, miten yritys on tähän mennessä suoriutunut. Tämä osio sisältää esimerkiksi myynnin kehityksen, asiakastyytyväisyyden, tuotantotehokkuuden ja muut avainmittarit. On tärkeää esittää realistinen kuva nykytilanteesta ja perustella mahdolliset strategiset muutokset. Operatiivisella ennusteella on tässä myös konkreettista hyötyä osoittaa, miten ja missä ajassa saavutettava markkina saavutetaan.

Esim. SWOT- tai PESTEL -analyysi on hyödyllinen ja simppeli työkalu strategian kehityskohteiden dokumentoinnissa. Tämä osio auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. Analyysi tarjoaa kattavan kuvan yrityksen nykytilasta ja auttaa määrittämään strategisia kehityskohteita. Läpinäkyvyys ja rehellisyys maan perii, niin ulkopuolisille sijoittajille, kuin henkilöstöllekin.

 

  1. Taloudellinen suorituskyky

Taloudellinen analyysi on keskeinen osa strategiadokumenttia. Tämä osio sisältää tuloslaskelman, taseen, kassavirta-analyysin ja keskeiset taloudelliset mittarit. Taloudellisen suorituskyvyn arviointi antaa investoreille selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Usein etenkin pk-yrityksille kassavirtaennusteet ja kassavirtamallinnukset loistavat poissaolollaan. Kassavirtaennuste on usein merkittävin argumentti kertoa ulkopuoliselle “miksi juuri tämän yhtiön tulevaisuuteen kannattaa sijoittaa?”

Sama viesti voisi mennä henkilöstölle ja muille sidosryhmille: “miksi tämän yhtiön tulevaisuuteen kannattaa panostaa sekä sitoutua?” Taloudellisesta suorituskyvystä suosittelemme modernia ja läpinäkyvää sisäistä viestintää, mutta etenkin henkilöstön suuntaan kannattaa valita, mitä informaatiota taloudellisesta suorituskyvystä heille kannattaa esittää – mikä on olennaista? Esimerkiksi taseen kehitys on usein järkevä pitää vain johdon agendalla.

 

  1. Tiimi ja osaaminen

Yrityksen menestys riippuu suuresti sen tiimistä ja osaamisesta. Tämä osio esittelee yrityksen avainhenkilöt, heidän taustansa ja erityisosaamisensa. On tärkeää korostaa, miten tiimin osaaminen tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja miten henkilöstön kehittäminen on huomioitu strategisessa suunnittelussa. Myyntikuntokin monesti riippuu yrityksen “siirrettävyydestä”, eli organisaation omavaraisesta kantokyvystään tietyistä avainhenkilöistä riippumatta. 

 

  1. Toimenpidesuunnitelmat strategian toteuttamiseksi

Lopuksi on tärkeää kuvata yrityksen liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja suunnitelmat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä osio sisältää strategiset tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut. Usein kristallisoituna tiekartaksi. Tavoitteena on antaa selkeä kuva siitä, miten yritys aikoo saavuttaa kasvu- tai kannattavuus -tavoitteensa ja varmistaa pitkän aikavälin menestyksen. Mikäli yritys tavoittelee strategiassaan uusia asiakassegmenttejä tai markkina-alueita, ”go-to-market -suunnitelma” on tyypillinen tapa näiden kuvantamiseen.

 

Hyvin jäsennelty sijoittajille tarkoitettu esitys toimii erinomaisena työkaluna yritysstrategian dokumentoinnissa. Se auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta,  suunnitelmista ja ennusteesta sekä viestimään nämä selkeästi ja vakuuttavasti sidosryhmille. Strategian dokumentointi ei ole vain muodollisuus, vaan olennainen osa yrityksen menestyksen varmistamista ja kasvupolun suunnittelua.

 

Loppuun vielä: 

Investoriesityksen käyttäminen strategian dokumentointina on vain yksi viitekehys. Tärkeintä on kuitenkin, että löydät tavan jäsennellä kaikista tärkeimmät strategiset valintasi: mitä teemme (mitä emme), kenelle teemme (kenelle emme) ja miten sen teemme (miten emme tee). Kun olet dokumentoinut strategiasi investoriesityksen muotoon ja puhelin sattuu soimaan potentiaalisen ostajan tai sijoittajan kiinnostuttua, olet heti keskusteluvalmiudessa sinua lähestyneen tahon kanssa, ja askeleen edellä vastapuolta.

 

Oletko kiinnostunut kuulemaan, kuinka me Aamulla voisimme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9