Blogi

Julkaistu

Mistä PK-yrityksen arvonkasvatus muodostuu? – PK-yrityksen arvonkasvatus 2

Tämä blogipostaus on osa Aamu Partnersin artikkelisarjaa PK-yrityksen arvonkasvattamisesta. Lue lisää blogistamme tai lataa suoraan kattava infopaketti: käsikirja PK-yrityksen arvon kasvattamiseen. Aamu Partners on ainutlaatuinen palveluntarjoaja, joka on keskittynyt suomalaisten PK-yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen Clarity-kumppanuuden avulla.

 

Yrityksen arvon muodostumisen lähtökohdat

Arvo on aina subjektiivista. Toisen hylkäämä on toisen helmi. Tappiollisia yrityksiä on jopa ostettu sen takia, että niiden aiempia tappioita päästään vähentämään verotuksessa. Tämä on toki poikkeuksellinen esimerkki, mutta kuvastaa hyvin kuinka yrityksen arvo ei ole absoluuttinen vaan riippuu vahvasti tilanteesta.

 

Karkealla jaottelulla voidaan sanoa, että arvonmuodostumista voidaan lähteä tarkastelemaan neljästä näkökulmasta: 

 1. Rahavirtojen arvo
 2. Resurssien arvo 
 3. Suhteelliseen arvoon vaikuttavat laadulliset tekijät
 4. Markkinoiden arvostus
 5. Sentimentaaliset seikat valuaatiossa

 

Useimmiten yrityksen arvon määrittelyssä huomioidaan kolme ensimmäistä osa-aluetta, ja lopullinen valuaatio on jonkinlainen yhdistelmä näistä eri tavoin määräytyvistä arvoista. Käsittelemme PK-yrityksen arvon kasvattamisen käsikirjan luvussa 3 valuaation laskutapoja näiden erilaisten näkökulmien pohjalta. 

 

1. Kassavirrat valuaation perusteena, kannattavuus ja kasvu

Kassavirrat ovat luonnollisesti yksi tärkeimpiä yrityksen arvon perusteita. Mikäli yritystä ei olla aikeissa myydä eteenpäin, eikä firmaan liity sentimentaalisia arvoja, niin ainoastaan kassavirrat oikeasti kertovat, mitä yrityksen omistaja saa yrityksestä.

Kassavirtoihin perustuvissa valuaatiomenetelmissä arvioidaan millaisia kassavirtoja yrityksessä syntyy tulevaisuudessa, ja menetelmän laatu liittyykin suoraan siihen, kuinka tarkkoja ennusteita on mahdollista tehdä. Ennusteiden laatuun vaikuttaa moni tekijä ja ennen kaikkea se, kuinka vakiintunut yritys on. Sen takia esimerkiksi startup-yrityksellä voi olla ennusteiden pohjalla johtopäätöksiä rekisteröityneiden käyttäjien määrästä, vaikka rahaa ei olisikaan vielä liikkunut, tai sitä liikkuisi lähinnä yrityksestä ulos. Vakiintuneemmalla yrityksellä historian kassavirroista voi tehdä hyviä päätelmiä (kunhan muistaa huomioida laskelmissa tulevat operatiivisen toiminnan muutokset, esimerkiksi sisällyttämällä investointilaskelmat osaksi ennusteita).

Koska tämän menetelmän laatu perustuu ennusteiden luotettavuuteen, ja valuaation merkitys perustuu sen viestimään arvoon toiselle osapuolelle, on kassavirtavaluaatiossa tärkeä pystyä dokumentoidusti perustelemaan, että mistä kassavirrat tulevaisuudessa syntyvät. Valmistaudu vastaamaan jokaisen valuaatiolaskelman yhteydessä esitetyn luvun kohdalla kysymyksiin “mistä tämä luku tulee? Miten se on laskettu?”.

Kun tarkastellaan yrityksen rahavirtoja, ja niiden ennusteita, on tärkeä huomioida yrityksen kannattavuus ja kasvu. Mitä kannattavampi yritys on, sen enemmän rahavirtoja on mahdollista ohjata omistajien taskuun tai kasvuun. Yksi suosittu arvostusmenetelmä onkin laskea yrityksen kannattavuudesta kertova käyttökate, eli EBITDA-luku, ja antaa sille kerroin yrityksen muiden meriittien mukaan. Käyttökatteen käyttäminen perustuu siihen, että se on lähtökohtaisesti varsin lähellä pitkän aikavälin vapaata kassavirtaa.

Sijoittaja tai ostaja voi olla myös kiinnostunut kasvattamaan yritystä merkittävästi ja myymään sen sitten edelleen. Tällöin yrityksen kasvupotentiaali on tärkeä osa valuaatiota, ja kasvu pitäisi pystyä myös osoittamaan historiatiedoista: vuosi vuodelta kasvava yritys on kiinnostavampi, kuin samaan liikevaihtoon jämähtänyt firma. 

On hyvä huomata, että kaikki rahoittajat tai ostajat eivät ole kiinnostuneita äärimmilleen vedetyistä kannattavuudesta ja kasvusta. Tämä riippuu vahvasti heidän strategiastaan: on paljon tahoja, jotka tekevät omat tienestinsä ostamalla yrityksiä ja virittämällä ne parhaaseen mahdolliseen tuottokuntoon optimoimalla kasvua ja kannattavuutta. Mikäli kasvu ja kannattavuus ovat jo tapissa, ei tällaiselle rahoittajalle ole sopivaa ikkunaa. 

Valitse keskustelukumppanisi tarkoituksenmukaisesti. Sen mukaan, mitä he kaipaavat ja mitä sinä voit heille tarjota, yrityksesi elinkaaren vaihe huomioiden. 

 

2. Resurssit valuaation perusteena

Yksinkertaisimmillaan yrityksen arvo on yrityksen omistuksien yhteenlaskettu hinta.  Eli kuinka paljon rahaa saa, jos kaikki irti lähtevä myydään, ja olemassa olevat velat maksetaan pois. Tätä arvoa kutsutaan myös substanssiarvoksi (ja se saadaan luonnollisesti laskemalla varat – velat). 

Substanssiarvo on usein pienin mahdollinen valuaatio yrityksestä, koska se ei huomioi tulevaisuuden tuottopotentiaalia. Sen takia, substanssiarvo voi olla olennainen tapa tietyissä tilanteissa määrittää yrityksen arvo esimerkiksi verottajalle, mutta substanssiarvoa harvemmin käytetään yksinään yritysjärjestelyissä hinnan perusteena. 

Jokaisessa yrityksen arvonmäärityksessä on kuitenkin tärkeä huomioida yrityksen resurssien arvo, eli varojen ja velkojen suhde. On tapauskohtaista kuinka paljon resurssit merkkaavat yrityksen valuaation suhteen. Esim. valmistavan teollisuuden yrityksessä koneet ja kalusto voivat muodostaa merkittävän arvon, joka on tärkeää ottaa huomioon muiden arvotekijöiden kanssa. 

Kaikki arvokkaat resurssit eivät kuitenkaan ole helposti myytävissä eteenpäin, mutta ne pitää silti huomioida yrityksen arvostuksessa. Hyvä esimerkki tästä voisi olla asiantuntijapalveluita myyvän yrityksen kokenut tiimi ja jatkuvat asiakkuudet, tai valmistavan teollisuuden varastokiinteistöt. Osana yritystä näillä voi olla paljon arvoa, mutta irrallisina elementteinä ei niinkään. Käsittelemme resurssien arvottamista PK-yrityksen arvon kasvattamisen käsikirjan luvussa 3. 

 

3. Markkinoiden arvostus valuaation perusteena

Pörssilistattujen yritysten arvo muodostuu suoraan markkinoiden arvostuksen myötä: arvo on se, minkä ihmiset ovat valmiita maksamaan yrityksen osakkeista pörssissä. Listaamattomien yritysten kohdalla on vaikeampi sanoa, miten markkinat näkevät yrityksen arvon. Markkinoiden oikean arvostuksen saa tietoonsa oikeastaan vasta, kun keskustelee potentiaalisten ostajien kanssa. 

Joillain toimialoilla yritysjärjestelyt ovat hyvin tavanomaisia, jolloin tietyillä markkinoiden arvostuksen taustalogiikkaan syntyy kirjoittamattomia sääntöjä. Esimerkiksi tilitoimistokentällä on vahva konsolidaatio, ja isommat ostavat pienempiä. Pidempään tilitoimistojen yritysjärjestelyitä seurannut voi esimerkiksi tietää että “alan käytäntö on arvostaa yritykset heidän EBITDA-kertoimien mukaan”. Startup-kentällä taas on omia kirjoittamattomia sääntöjään liittyen esimerkiksi rekisteröityjen asiakkaiden määrään ja tiimin asiantuntijuuteen. 

Onkin hyvä hyödyntää yrityksen myynnissä asiantuntijoita, joilla on laajaa kokemusta useilta eri toimialoilta. Seuraavalla kahdella sivulla käsittelemme sitä, että markkinat vertailevat yrityksiä paitsi numeropohjalta, niin myös laadullisten tekijöiden kannalta. 

 

4. Mitkä laadulliset tekijät vaikuttavat suhteelliseen arvoon?

Yrityksen finanssipohjainen arvonmääritys – lukuihin ja ennusteisiin perustuva laskelma tulevien kassavirtojen arvosta tai esimerkiksi muiden vastaavien yritysten arvoon ja arvostustasoon vertailemalla laskettu arvio – on vasta arvioinnin lähtökohta. Markkina-asema, yrityksen osaaminen, brändi, asiakkuuksien laatu jne. merkitsevät paljon. Tasainen kassavirta on arvokkaampi kuin vaihteleva. Kasvunäkymä on sitä arvokkaampi mitä pienemmillä investoinneilla sen voi toteuttaa. Ja niin edelleen.

Olemme jäsentäneet arvoon vaikuttavat tekijät eli arvotekijät kolmeksi kokonaisuudeksi:

 • Kestävyys ja vakaus 
 • Skaalautuvuus
 • Siirrettävyys

Mitä useampi näistä kokonaisuuksista on hyvällä mallilla, sen suurempi on yritykselle määritelty arvo suhteessa sen hetkiseen tulotasoon ja kassavirtaan. Yritysjärjestelyissä kauppahinta usein lasketaan yrityksen “EBITDA-kertoimella” eli 

 

 1. Laskemalla oikaistuna yrityksen sen hetkinen käyttökate kirjanpidosta; 
 2. Arvioimalla laadulliset tekijät ja määrittämällä niiden pohjalta kerroin; 
 3. Kertomalla käyttökate saadulla kertoimella. 

 

Esimerkki: yrityksen kirjanpidosta voidaan laskea käyttökate 500 000€ ja yrityksen laadulliset tekijät “kestävyys ja vakaus”, “skaalautuvuus” sekä “siirrettävyys” ovat hyvällä mallilla, joten EBITDA-kertoimeksi saadaan 5, jolloin yrityksen kauppahinnaksi tulee 5 * 500 000 = 2,5 miljoonaa. Jos laadulliset tekijät eivät olisi hyvällä mallilla, kerroin voisi olla 3, jolloin kauppahinta olisi merkittävästi pienempi: 3 * 500 000 = 1,5 miljoonaa.

 

5. Sentimentaaliset arvot valuaation pohjana

Tämä otsikko voi olla ensinäkemältä harhaanjohtava: sentimentaalisilla tekijöillä ei ole mitään merkitystä yrityksen arvoa määritettäessä. Vaikka yritys olisi isoisän perustama, omistaisi lapsuudenkotisi ja olisi aikoinaan ollut  alan kovin tekijä, niin näillä seikoilla ei ole mitään merkitystä potentiaalisille rahoittajille tai ostajille. Heitä kiinnostaa ainoastaan tulevaisuuden tuottopotentiaali. 

“Pehmeämmät tekijät” arvonmuodostuksen taustalla voivat olla olennaista huomioida, mutta vain silloin, jos niille on mahdollista antaa euromääräinen markkina-arvo.

Esimerkkejä tällaisista “pehmeämmistä tekijöistä” voi olla aiemmin mainittu asiantuntijuus, tai vaikkapa brändi. Käsittelemme PK-yrityksen arvon kasvattamisen käsikirjan luvussa 3 lisää miten tällaisia resursseja voi tulkita euromääräisinä lukuina.

Käsikirjan voit ladata tästä linkistä!

Haluatko kokeneen kumppanin PK-yrityksen arvonkasvatukseen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9