Blogi

Julkaistu

Kasvuyrityksen kannattavuuden parantaminen: pyydetään tekoälyä sukeltamaan tutkimuksiin ja strategioihin.

Kasvuyrityksen kannattavuuden parantaminen erityisesti käyttökatteen (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia) osalta, on kriittinen tavoite. On tärkeää ymmärtää, mitkä strategiat ovat yleisimmin käytettyjä ja mitkä ovat kaikkein tehokkaimpia käyttökatteen parantamiseksi, ja kuinka nämä strategiat heijastuvat menestyvien kasvuyritysten liiketoimintamalleihin. Pyysimme ChatGPT:tä tarkastelemaan erilaisia artikkeleita ja tutkimuksia, joista voimme tunnistaa avainstrategiat, jotka johtavat parempaan kannattavuuteen. Tässä tuloksia:

 

Yleisimmin käytetyt strategiat käyttökatteen parantamiseksi kasvuyrityksillä.

 1. Liikevaihdon kasvu:

Myynnin lisääminen strategisen markkinoinnin ja markkina-alueen laajentamisen avulla on ensisijainen lähestymistapa. Uusien asiakkaiden tavoittaminen ja myynnin kasvattaminen nykyisille asiakkaille voi merkittävästi parantaa yrityksen ylintä riviä, mikä vaikuttaa suoraan käyttökatteeseen.

 

 1. Kustannusten hallinta:

Tiukkojen kustannustenhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen tarpeettomien kulujen vähentämiseksi on perusstrategia. Tämä sisältää kaiken aina toimittajasopimusten uudelleen neuvottelemisesta operatiivisten prosessien optimointiin hukan ja tehottomuuksien vähentämiseksi.

 

 1. Operatiivinen tehokkuus:

Toimintojen virtaviivaistaminen ja toimitusketjujen parantaminen voivat vaikuttaa positiivisesti kannattavuuteen. Tämä tarkoittaa manuaalisten prosessien automatisointia, työvirtojen optimointia ja työvoiman tuottavuuden parantamista.

 

 1. Hinnoittelustrategiat:

Hinnoittelun säätäminen katteiden optimoimiseksi voi olla tehokkaampaa kuin pelkkä myyntivolyymin lisääminen. Premium-hinnoittelussa määritetään korkeampi hinta tietyille tuotteille ja palveluille kun taas kilpailukykyiseen hinnoitteluun keskittyvässä hinnoittelustrategiassa tingitään hieman katteista ja täten markkinaosuutta kasvattaen.

 1. Automaatio ja teknologia:

Teknologiaan investoiminen prosessien automatisoimiseksi voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen kannattavuuteen. Edistyneet teknologiat voivat virtaviivaistaa toimintoja, parantaa tietojen tarkkuutta ja helpottaa päätöksentekoa.

 

 1. Tilojen ja resurssien optimointi:

Yleiskustannusten vähentäminen optimoimalla tilojen ja resurssien käyttöä on tehokas tapa parantaa kannattavuutta. Tämä sisältää paremman tilankäytön, energiatehokkuuden parantamisen ja resurssien hallinnan.

 

 1. Henkilöstöjohtaminen:

Huippukykyjen houkutteleminen ja pitäminen vaatii työnantajana erottautumista positiivisesti muista kilpailevista yrityksistä ja varmistaa, että yrityksellä on tarvittavat henkilöstöresurssit kasvun ja tehokkuuden edistämiseksi.

 

 1. Pääomarakenteen optimointi:

Velan hallinta ja uudelleenrahoittaminen kassavirran parantamiseksi voivat tarjota taloudellista joustavuutta, jota tarvitaan kasvuinvestointien tekemiseen ja käyttökatteen parantamiseen.

 1. Riskienhallinta:

Perusteellisten tarkastusten tekeminen ja riskien hallinta ennakoivasti voivat estää kalliiden ongelmien syntymisen, jotka voisivat heikentää kannattavuutta.

 

 1. Strategiset yritysostot ja integraatiot:

Toisiaan täydentävien yritysten hankkiminen voi tarjota synergioita, vähentää kilpailua ja tarjota uusia tulovirtoja.

 

Analyysimme lyhyesti: 

Oikeasti strategiset päätökset ovat paljon ChatGPT:n tuottamaa analyysia syvällisempiä. Tämä yksinkertainen listaus ei ota huomioon todellisia juurisyitä ja saattaa unohtaa, että monet kasvuyritykset toimivat rajallisella kassavirralla, mikä rajoittaa mahdollisuuksia. Tämä kuitenkin osoittaa, että kannattavuuteen on monia keinoja pelkän myynnin kasvattamisen tai kustannusten leikkaamisen sijaan.

 

Tehokkaimmat strategiat käyttökatteen parantamiseksi kasvuyrityksillä.

Vaikka yleisesti käytetyt strategiat tarjoavat laajan lähestymistavan, tietyt strategiat ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi:

 1. Operatiivinen tehokkuus:

Toimintojen virtaviivaistaminen ja hukan vähentäminen ovat erittäin tehokkaita. Tämä sisältää manuaalisten prosessien automatisoinnin, toimitusketjujen optimoinnin ja työvoiman tuottavuuden parantamisen.

 

 1. Hinnoittelustrategia:

Premium-hinnoittelustrategian toteuttaminen eriytetyille tuotteille tai palveluille johtaa usein korkeampiin katteisiin. Toisaalta aggressiivinen hinnoittelu markkinaosuuden voittamiseksi voi vähentää katteita, mutta se voi olla tarpeen kilpailuilla markkinoilla.

 

 1. Liikevaihdon kasvu:

Investoiminen korkean kasvupotentiaalin alueisiin, kuten uusien markkinoiden laajentamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen, voi ajaa merkittävää liikevaihdon kasvua ja parantaa kasvun kautta käyttökatetta.

 

 1. Kustannusten hallinta:

Sekä kiinteiden että muuttuvien kustannusten hallinta strategisten toimenpiteiden, kuten toimittajasopimusten uudelleen neuvottelemisen, auttaa ylläpitämään terveitä katteita.

 1. Yritysostot ja integraatiot:

Toisiaan täydentävien liiketoimintojen hankkiminen voi tarjota synergioita, vähentää kilpailua ja tarjota uusia tulovirtoja.

 

 1. Ydinliiketoiminnan fokusoituminen:

Keskittyminen ydinliiketoiminta-alueisiin ja epäolennaisten omaisuuserien myyminen voi vapauttaa resursseja ja pääomaa, mikä mahdollistaa paremman sijoittamisen korkean tuoton alueille.

 

 1. Markkina-alueen laajentaminen:

Laajentuminen kansainvälisille markkinoille, joilla yritys voi hyödyntää kilpailuetujaan, voi onnistuessaan johtaa merkittävään kasvuun ja parantuneeseen kannattavuuteen.

 

 1. Teknologian Integraatio:

Edistyneiden teknologioiden, kuten ERP-järjestelmien, integrointi voi virtaviivaistaa toimintoja, parantaa tietojen tarkkuutta ja parantaa päätöksentekokykyjä, mikä johtaa parempaan taloudelliseen suorituskykyyn.

 1. Asiakasfokus:

Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden parantaminen tarjoamalla parempaa palvelua ja korkealaatuisia tuotteita voi johtaa toistuvaan liiketoimintaan ja korkeampiin katteisiin.

 

 1. Innovaatio ja T&K:

Tutkimukseen ja kehitykseen sijoittaminen uusien tuotteiden innovoimiseksi tai olemassa olevien parantamiseksi auttaa pysymään kilpailukykyisenä ja ajamaan pitkäaikaista kasvua.

 

Analyysimme lyhyesti: 

Tulokset ovat linjassa aiemman yhteenvetomme kanssa. Tyypillisesti käytetyt ja hyvin tunnetut työkalut kannattavuuden parantamiseen ovat myynnin lisääminen sekä kustannusleikkaukset. ChatGPT:n löytämät tutkimukset ehdottaa näiden lisäksi useita vaihtoehtoisia ja joissain tilanteissa paremmin toimivia strategioita. Esimerkiksi hinnoittelun muuttaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin myyntihenkilöstön pakottaminen työskentelemään kuolleilla markkinoilla tai epäolennaisten prospektien kanssa. Tämä liittyy operatiiviseen tehokkuuteen = kaikki myynti ei ole kannattavaa ja virheellinen kustannusten leikkaaminen saattaa estää sinua olemasta tehokas tai kykenemästä uudelleenhinnoittelemaan tarjontaasi.

Lopuksi vielä yhteneväisyydet kannattavuutta parantavien kasvuyritysten liiketoimintamalleissa:
 1. Teknologian integraatio:

Edistyneiden teknologioiden hyödyntäminen toimintojen virtaviivaistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

 

 1. Asiakaskeskeisyys:

Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden priorisointi tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin.

 

 1. Operatiivinen tehokkuus:

Korkean tehokkuuden saavuttaminen prosessien optimoinnin ja hukan vähentämisen avulla.

 

 1. Innovatiivinen kulttuuri:

Innovoinnin ja T&K:n edistäminen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kasvun ajamiseksi.

 

 1. Skaalautuvuus:

Skaalautuvien liiketoimintamallien rakentaminen, jotka voivat kasvaa ilman suhteellista kustannusten nousua.

 

 1. Ketterät käytännöt:

Ketterien käytäntöjen omaksuminen, jotta voidaan nopeasti mukautua markkinamuutoksiin ja asiakastarpeisiin.

 

 1. Monipuoliset tulovirrat:

Useiden tulovirtojen omaaminen riskien vähentämiseksi ja vakaan tulon varmistamiseksi.

 

 1. Tietoon perustuva päätöksenteko:

Tietojen ja analytiikan hyödyntäminen päätösten ja strategioiden linjaamiseksi varmistaa paremmat tulokset.

 

 1. Vahva johtajuus ja visio:

Selkeän vision ja vahvan johtajuuden omaaminen yrityksen kasvuvaiheiden läpi ohjaamiseksi on kriittistä.

 

 1. Kustannusten hallinnan kuri:

Kuri kustannusten hallinnassa terveiden katteiden ja kannattavuuden varmistamiseksi on välttämätöntä.

Analyysimme lyhyesti: Operatiivinen tehokkuus nousee jälleen korkealle sijoituksissa. Muistutuksena, että tehokkuus yksinkertaisessa metriikassa €/h (tai muu kuin h) ei tarkoita pelkästään tehokkaan ”h” -luomista, vaan myös €:n lisäämistä ja optimointia.

 

Mikä on hienoa, ensimmäistä kertaa asiakaskeskeisyys tulee mukaan. Chat GPT määrittää tämän kohdan näin: ”priorisoimalla asiakastyytyväisyyttä ja -lojaaliutta tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin.”

 

Ensi huomio: räätälöinti ei skaalaudu paljoakaan. Ellei räätälöidä muutamille ihanneasiakasprofiileille ja skaalata sitä prosessia. Skaalautuvuus on listalla viidentenä. Tämä on siis tietyssä mielessä ristiriitaista. Toiseksi hyvä huomio: uskollisuus on loistava tapa saavuttaa asiakkaan elinkaarituotto, joka on avain ennustettavaan kassavirtaan. Olipa kyseessä toistuva liikevaihto, toistuva asiakas tai asiakasuskollisuus, saat palkkiosi tutuista, tehokkaammista tuloista ja kustannuksista, kun palvelet nykyisiä asiakkaitasi mahdollisimman hyvin = mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on avain korkeampaan €/h (tai muu kuin h) ja siten tehokkuuteen.

 

Yhteenvetona, emme voi syvällisen tarkastelun jälkeen olla täysin samaa mieltä kaikesta yllä olevasta. Mutta kärkisijojen teemat ovat jotain, joista monet kasvuyritykset voisivat saada kannattavuuteensa uutta vauhtia.

Lopuksi, käyttökatteen parantaminen vaatii monipuolista lähestymistapaa, joka menee yksinkertaisten kustannusten leikkaamisen tai myynnin lisäämisen taktiikoiden ulkopuolelle. Keskittymällä tehokkaisiin strategioihin, kuten operatiiviseen tehokkuuteen, hinnoittelustrategioihin ja teknologian integrointiin, sekä linjaamalla liiketoimintamalleja näiden strategioiden kanssa, kasvuyritykset voivat saavuttaa merkittäviä parannuksia kannattavuudessa.

 

Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9