Käyttöehdot

Terms of Use

Versio: 3.5.2018

Ehtojen soveltamisala ja osapuolet

Näitä ehtoja sovelletaan Aamu Partners Oy:n (jäljempänä “Aamu Partners”) internetin välityksellä käytettävien taloushallinto-ohjelmistojen, sisältöjen, tietojen tai muiden vastaavien palveluiden (jäljempänä ”palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja Aamu Partnersilta palvelun hankkivan yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai muun organisaation (jäljempänä “asiakas”) ja Aamu Partnersin väliseen sopimussuhteeseen. Tekemällä sopimuksen palvelun käytöstä ja käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä koko sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tehnyttä yritystä, organisaatiota, elinkeinonharjoittajaa taikka oikeushenkilöä. Asiakas vastaa myös siitä, että sen organisaatioon kuuluvat henkilökäyttäjät käyttävät palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus palvelun käytöstä voi syntyä (1) allekirjoittamalla sähköisesti tai kirjallisesti sopimus, (2) asiakkaan hyväksyttyä Aamu Partnersin tarjouksen, (3) Aamu Partnersin hyväksyttyä asiakkaan tilauksen, tai (4) asiakkaan tehtyä sopimuksen ja rekisteröidyttyä palvelun käyttäjäksi Aamu Partnersin verkkosivustolla. Tarjoukset, tilaukset ja tilausvahvistukset tulisi tehdä kirjallisesti, vähintään sähköpostitse.

Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

Aamu Partners kehittää palvelua jatkuvasti, joten se varaa muun muassa siksi itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Aamu Partners tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi verkkosivuillaan ja/tai asiakkailleen sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli muutos koskee hintoja taikka palvelun olennaisia toimintoja, pyrkii Aamu Partners ilmoittamaan muutoksesta vähintään 1 kuukautta etukäteen. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen muutosten voimaantuloa ja lopettaa palvelun käyttö.

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Aamu Partnersin yhteystiedot yhteydenottoja ja tukipyyntöjä koskien:

Aamu Partners Oy Y-tunnus: 2864997-9 Mannerheimintie 15 00260 Helsinki Sposti: tuomas@aamupartners.com Puh: 050 323 6363

Palvelun etätuki saatavilla pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 10-15 (poislukien yleiset vapaapäivät).

Palvelukuvaus

Sopimus koskee käyttöoikeuksien hankkimista Aamu Partnersin internetin välityksellä käytettävään taloushallinto-ohjelmistoon. Asiakkaalle tulevien käyttöoikeuksien määrä ja toimintojen laajuus saattaa riippua tehdystä sopimuksesta ja palvelutasosta. Tarkemmat palvelukuvaukset ovat saatavilla sopimuksessa tai sen liitteissä, Aamu Partnersin kotisivuilla taikka ottamalla yhteyttä Aamu Partnersiin.

Hinnat ja maksut

Palvelun hinnat sopimuksen voimaantullessa on määritelty osapuolten välisessä sopimuksessa. Hinnat ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan, jonka jälkeen Aamu Partners voi päivittää hintojaan ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Mahdolliset hintamuutokset pyritään pitämään kohtuullisina. Mikäli asiakas ei hyväksy palvelujen hinnoittelua koskevia muutoksia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelujen käyttöä koskeva sopimus. Mikäli asiakas jatkaa palvelun käyttöä hintamuutoksen jälkeen, katsotaan tämän hyväksyneen muutoksen.

Aamu Partners laskuttaa palvelut normaalien käytäntöjensä mukaisesti. Ellei Aamu Partners muuta ilmoita, palvelut laskutetaan kuukausittain etukäteen. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Kaikki Aamu Partnersin esittämät hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin asiakkaan maksettavaksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun käyttö ja käyttöoikeudet

Aamu Partners myöntää asiakkaalle ja tämän organisaatioon kuuluville henkilökäyttäjille näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältöön. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua sopimuksen, näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli Aamu Partnersilla on syytä epäillä, että asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on tällä oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Asiakas ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja Aamu Partnersin hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman Aamu Partnersin etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman Aamu Partnersin etukäteistä suostumusta.

Rekisteröityminen ja käyttäjätilit

Palvelun käyttö edellyttää palvelusopimuksen solmimista ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Käyttäjätunnusten määrä ja palvelun ominaisuudet saattavat määräytyä sopimuksessa solmitun palvelutason perusteella.

Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisteröitymistä varten pyydettävät tiedot käyttäjistä käyttäjätunnusten luomiseksi. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi ja ylläpitämiseksi ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia. Palvelun käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen eikä tunnuksia saa luovuttaa kenellekään toiselle.

Mikäli asiakas epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Aamu Partnersille. Aamu Partnersilla on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Aamu Partners perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Siltä osin kuin asiakas toimii palvelussa olevien henkilötietojen rekisterinpitäjänä, tulee tämän täyttää kaikki lainsäädännön rekisterinpitäjille asettamat vaatimukset (kuten laillisista käsittelyperusteista huolehtiminen ja tietosuojaviestintä rekisteröidyille). Asiakas sitoutuu hyvittämään Aamu Partnersille rekisterinpitäjän velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomisista aiheutuneet vahingot.

Aamu Partners käsittelee itse rekisterinpitäjänä henkilötietoja oman tietosuojaselosteensa ja sovellettavan lain mukaisesti. Aamu Partnersin kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla yrityksen nettisivuilla.

Siltä osin kuin Aamu Partners toimii asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä, tulee osaksi sopimusta ja sovellettavaksi myös Aamu Partnersin kulloinkin voimassaolevat tietosuojaehdot.

Asiakkaan syöttämät tiedot ja aineistot

Mikäli asiakas tai asiakkaan käyttäjät syöttävät tai tuottavat palveluun sisältöä käytön yhteydessä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Aamu Partnersilla on kuitenkin oikeus käyttää asiakkaan sisältöä palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi asiakkaalle ja muihin kohtuullisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. Aamu Partnersilla on myös oikeus käyttää asiakkaan tietoja anonyymin tilasto- ja koontitietojen tuottamiseksi ja julkaisemiseksi, edellyttäen että asiakkaan liikesalaisuuksia ei paljasteta ja että tiedoista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä henkilöitä. Aamu Partnersilla on oikeus käyttää tällaista tilasto- ja koontitietoja omiin liiketoimintatarkoituksiinsa.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus syöttää ja tuottaa sisältöä palveluun ja että sen sisällöt eivät loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia tai ole lainvastaista ja myös sitoutuu puolustamaan Aamu Partnersia kolmansien vaateita vastaan. Aamu Partnersilla on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia asiakkaan palvelussa olevaa sisältöä.

Aineettomat oikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt asiakaskohtaiset muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Aamu Partnersille tai tämän lisenssinantajille, joilta Aamu Partners on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat Aamu Partnersille taikka muulle oikeudenhaltijalle. Aamu Partners ei luovuta asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan asiakas saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Palvelun käyttö ja laitteistovaatimukset

Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelua on testattu eri päätelaitteilla, eri verkkoselaimissa ja eri käyttöympäristöissä, ei Aamu Partners voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot. Aamu Partners ei takaa, että palvelua voidaan käyttää juuri asiakkaan päätelaitteella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä. Aamu Partners ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

Aamu Partners ei vastaa palvelun käytöstä tai käyttämättömyydestä taikka tietoturvasyistä aiheutuneista vahingoista. Aamu Partners kuitenkin pyrkii siihen, että palvelu täyttää toimialalle tavanomaiset tietoturvavaatimukset.

Palvelun toimivuus ja käytettävyys, palvelussa annetut tiedot ja vastuunrajaus Aamu Partners ei anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi tai keskeytyksettä. Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Aamu Partners ei myöskään takaa, että palvelu sopii asiakkaan erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan asiakas käyttää palvelua omalla riskillään. Asiakkaan tulee itse varmistaa ennen palvelun käyttöönottoa, että palvelu sopii aiottuun tarkoitukseen.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Aamu Partnersin vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on asiakkaan palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana. Vahingonkorvausvaatimus tulee esittää Aamu Partnersille kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas tuli tietoiseksi sopimusrikkomuksesta uhalla, että asiakas muuten menettää mahdollisuuden vahingonkorvaukseen.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Aamu Partners ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista tai vahingoista.

Näitä Aamu Partnersin vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

Ylläpito

Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi Aamu Partners voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun keskeyttämisestä. Aamu Partners ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Aamu Partners ilmoittaa asiakkaalle palvelun muutoksista tai keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lisäksi Aamu Partners tarjoaa kohtuullisissa rajoissa käyttäjätukea palvelun käyttöön liittyen. Tämä tuki on saatavilla sähköpostitse tai muita Aamu Partnersin ilmoittamia sähköisiä kanavia hyödyntäen. Aamu Partners pyrkii vastaamaan tukipyyntöihin normaalien toimistoaikojensa puitteissa. Käyttäjätuki on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Ylläpito ja tuki suoritetaan lähtökohtaisesti etänä Aamu Partnersin määrittämissä toimitiloissa arkipäivisin normaalien työaikojen puitteissa.

Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen voimassaolo määritellään osapuolten välisessä sopimuksessa.

Lisäksi Aamu Partnersilla on oikeus perustellusta syystä milloin tahansa pysyvästi tai tilapäisesti lopettaa palvelun tarjoaminen ja ylläpito taikka rajoittaa palvelun käyttöä ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään 1 kuukausi etukäteen.

Aamu Partners voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään yli 2 kuukaudeksi, asiakas on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi tai asiakasta kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely ja/tai Aamu Partners katsoo, että on todennäköistä ettei asiakakas kykene suorittamaan laskujaan eräpäivään mennessä, taikka jos asiakas tai käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti.

Osapuoli voi myös muuten päättää sopimuksen toisen osapuolen sopimusrikkomuksesta johtuen, ellei sopimusta rikkonut osapuoli korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan (edellyttäen, että sopimusrikkomus on korjattavissa).

Sopimuksen päättyessä päättyy myös asiakkaan käyttöoikeus palveluun. Aamu Partners poistaa asiakkaan tiedot sopimuksen päättymisen jälkeen yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti. Pyydettäessä Aamu Partners voi antaa lisätietoja näistä käytännöistä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat luottamuksellisena. Aamu Partnersilla on lisäksi oikeus saattaa riidatonta saatavaa koskeva asia vireille missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Muut ehdot

Aamu Partnersilla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Aamu Partners vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omista toimistaan.

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Aamu Partnersista riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu Aamu Partners velvoitteistaan ilman korvausvastuuta asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Aamu Partners tai asiakas voi yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman toisen osapuolen suostumusta, edellyttäen että siirronsaaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Muutoin osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat asiakkaan ja Aamu Partnersin välisen koko sopimuksen koskien palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän asiakkaan ja Aamu Partnersin välillä liittyen palveluiden käyttöön.

Aamu Partners Oy, y-tunnus: 2864997-9 Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

Mannerheimintie 15
00260 Helsinki
Y-tunnus 2864997-9